Kormányhatározat a közszolgálati életpályák összehangolásáról

„A Kormány a magyar közszolgálat újjászervezése, a karrier-lehetőségek kibővítése és a közszolgálati életpályák összehangolása érdekében a következőket határozza:
1. El kell készíteni a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak életpálya-modelljét tartalmazó ágazati személyzeti stratégiákat. A stratégiák legyenek figyelemmel a fent meghatározott törvények hatálya alá tartozó szerveknél más jogállásban foglalkoztatottakra (munkavállalók, civil állomány), továbbá a helyi önkormányzatoknál, illetve az autonóm szerveknél alkalmazásban álló köztisztviselőkre is.

2. El kell készíteni a Magyar Kormánytisztviselői Karra vonatkozó szabályozást.

3. Meg kell vizsgálni a kamarai típusú érdekképviselet kialakításának feltételrendszerét a rendészeti és honvédelmi szerveknél.

4. A Kormány munkakör-elemzési modell-kísérlet végrehajtását rendeli el a közigazgatási és igazságügyi miniszter által külön meghatározott ütemterv szerint, az általa kijelölt, illetve felkért szervek vonatkozásában. A modell-kísérlet eredményeiről a Kormány számára előterjesztést kell készíteni. A munkakör-elemzési modell-kísérlet tapasztalatai alapján fokozatosan ki kell alakítani a munkakör alapú rendszerre való áttérés feltételrendszerét.

5. Ki kell dolgozni a tartalékállomány fejlesztését szolgáló szabályokat.

6. Fel kell mérni, hogy milyen intézkedések – ideértve a jogszabály-módosításra irányuló igényt is – szükségesek a hivatásos állomány tagjai horizontális mobilitásának a közalkalmazotti szféra egyes területeire történő kiterjesztéséhez. A vizsgálat eredményéről jelentést kell készíteni a Kormány számára, amelyben részletesen be kell mutatni a hivatásos állomány tagjainak az egyes ágazatokban (pl. közoktatás, szociális és gyermekvédelmi igazgatás, egészségügy, valamint művészeti, közművelődési, közgyűjteményi területen) történő elhelyezkedését elősegítő intézkedéseket és ezek várható költségvonzatát.

9. A közigazgatási, rendészeti és a honvédelmi továbbképzések egységesítése érdekében ki kell alakítani az integrált továbbképzési programjegyzéket. Javaslatot kell kidolgozni
– a közszolgálati életpályákkal összefüggő, átfogó, közös alapismereteket nyújtó programkínálatára;
– olyan személyiségfejlesztő programokra, amelyek az egyéni hatékonyság fejlesztésén keresztül a közös értékrend kialakítását segítik;
– a vezetőképzés közszolgálati témaköreinek meghatározására a vezetővé képzés, illetve a felsővezető-képzés esetében, melynek keretében biztosíthatóvá válik a három közszolgálati terület vezetői értékrendjének, módszerének egységes értékelvű kialakítása.

11. Ki kell dolgozni az integrált Közszolgálati Teljesítménymenedzsment Rendszer elvi és módszertani alapjait.

12. Ki kell alakítani a Közszolgálati Teljesítménymenedzsment Rendszer támogatását biztosító egységes informatikai alkalmazást.

Meg kell vizsgálni a Kormánytisztviselői Kártya hivatásos állományra történő kiterjesztésének lehetõségét.”

Forrás:
A Kormány 1207/2011. (VI. 28.) Korm. határozata a közszolgálati életpályák összehangolásáról, Magyar Közlöny, 2011. évi 71.szám, 2011. június 28., 15265-15268. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: jog, közigazgatás:magyar, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.