Határozat a járások kialakításáról

„A Kormány a járások kialakítása és az ehhez szükséges intézkedések biztosítása érdekében a következő határozatot hozza:

1. A Kormány szükségesnek tartja a járás mint az állam szervezetének legalacsonyabb szintű területi és szervezeti egysége kialakítását a hatékonyabb, költségtakarékosabb és ügyfélközpontú területi közigazgatás megteremtése érdekében.

2. A Kormány a járások kialakításának elveit a következők szerint határozza meg:
a) A járások kialakításának időpontja 2013. január 1.
b) A járások kialakításával olyan területi léptékű alsó szintű államigazgatási egységek jöjjenek létre a település és a megye szintje között, ahol a telepített feladatok méretgazdaságos elvégzésére van lehetőség.
c) A járások kialakítása vegye figyelembe az országon belüli településszerkezeti különbségeket, az egyes nagytérségek sajátosságait.
d) A járásrendszer bevezetése biztosítsa a térszervező funkciókat betöltő települések fejlődését, és lehetőség szerint járuljon hozzá az ország hátrányos helyzetű térségeinek felzárkóztatásához.
e) A járások területének kialakítása során törekedni kell a járás területének más állami, államigazgatási területi egységekkel, illetékességi területekkel való összhangjára, határaik lehetőség szerint metszés nélküli egybeesésére.
f) A járások területe a megyék határaihoz metszés nélkül igazodjon.
g) A járási székhely olyan település legyen, ahol már kiépült az államigazgatási infrastruktúra.
h) A járáson belül a székhelytől legtávolabb levő település lehetőség szerint ne legyen messzebb 30 kilométernél, a székhely kijelölésénél figyelembe kell venni a közlekedési infrastruktúra és a közúti-vasúti megközelíthetőség szempontjait, a tömegközlekedési lehetőségeket.
i) Az egymáshoz közeli, megfelelő adottságú települések esetében a jelentősebb igazgatási infrastruktúrával és/vagy központi elhelyezkedéssel rendelkező legyen a járás székhelye.
j) A járások kialakítása során szervezeti szinten is szét kell választani az önkormányzati és államigazgatási feladatok ellátását.
k) A járásokban járási hivatalok, a fővárosban kerületi járási hivatalok működjenek, amelyek legyenek a fővárosi és megyei kormányhivatalok kirendeltségei.
l) A járási hivatalok és a kerületi hivatalok (a továbbiakban együtt: járási hivatalok) kialakítása az államigazgatási feladatokat ellátó szervek – a fővárosi és megyei kormányhivatalok kirendeltségei és a polgármesteri hivatalok – bázisán, a működési feltételek és szervezeti kapacitás feladatokat követő átcsoportosításával történjen.
m) A járási hivatalok szervezeti egységeként működõ járási kormányablakok kialakítása tegye lehetővé, hogy az ügyfelek a hivatali ügyintézés lehetőségéhez gyorsan és egyszerűen hozzáférjenek.
n) A jelenleg önkormányzati feladatok államigazgatási feladattá minősítése esetén az ellátásukhoz, az intézmények fenntartásához szükséges költségvetési forrásokat, szervezeti kapacitásokat és elhelyezési feltételeket az államigazgatás keretében kell biztosítani és rendelkezni kell a feladatátadással összefüggő vagyon tulajdonjogi rendezéséről is.
o) A meglévő ügyintézési helyszíneket lehetőség szerint fenn kell tartani.

3. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy készítsen koncepciót a járások kialakításáról és biztosítsa az érintett társadalmi szervezetekkel történő széles körű szakmai egyeztetést.
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: a koncepció elkészítésére: 2011. szeptember 15.

4. A Kormány felhívja az érintett minisztereket,hogy
a) az egységes államszervezési igények alapján vizsgálják meg, hogy az irányításuk alatt működő államigazgatási szervek illetékességi területe a járásokhoz igazítható-e,
b) az a) pont szerinti vizsgálat eredményéről, valamint a végrehajtás feltételeiről és ütemezéséről tájékoztassák a közigazgatási és igazságügyi minisztert.

Határidő: 2012. március 31.

5. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy
a) készítse elő és terjessze a Kormány elé a járásokról szóló törvényjavaslat tervezetét,
b) – a Kormány tagjaival együttműködve – az a) pontban meghatározott törvényjavaslattal összefüggésben készítse
elő és terjessze a Kormány elé a szükséges törvény-módosításokat, illetve készítse elő és terjessze a Kormány elé a vonatkozó kormányrendeleteket, kormányrendelet-módosításokat.

Határidő: az a) pont tekintetében 2012. február 10., a b) pont tekintetében 2012. június 30.

6. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy az 5. pont szerinti jogszabályokra figyelemmel készítsék elõ a járási hivatalok létrehozása miatt szükséges miniszteri rendeleteket, miniszterirendelet-módosításokat.
..
Határidő: 2012. november 30.

7. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert a járási hivatalok kialakításához szükséges költségvetési-pénzügyi intézkedések megvalósításának megalapozására, különösen arra, hogy Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló törvény tervezetének elkészítésekor kiemelten vegye figyelembe a járási hivatalok kialakításának és fenntartásának költségvetési hatását. A Kormány egyetért azzal, hogy a járási hivatalok, mint a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységei költségvetését a költségvetési törvény tervezetének „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium” fejezete tartalmazza.

Határidő: 2013. évi költségvetés tervezésével egyidejűleg”

Forrás:
A Kormány 1299/2011. (IX. 1.) Korm. határozata a járások kialakításáról, Magyar Közlöny, 2011. évi 101. szám, 2011. szeptember 1., 27754-27755. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: jog, közigazgatás:magyar
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.