Határozat a Magyary Program Egyszerűsítési Programjának elfogadásáról

„1. A Kormány a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program intézkedési tervének 15. pontja alapján a lakossági ügyfelekre háruló adminisztratív terhek csökkentése, továbbá a jogszabályok nyelvezetének közérthetőbbé tétele érdekében Egyszerűsítési Programot fogad el azzal, hogy
a) az Egyszerűsítési Program az 1. mellékletben foglalt eljárásokra terjed ki,
b) az Egyszerűsítési Programot úgy kell megvalósítani, hogy az állampolgárok számára érzékelhető módon váljanak egyszerűbbé az 1. mellékletben felsorolt eljárások oly módon, hogy a közigazgatásban foglalkoztatottak leterheltsége nem növekedhet.
Határidő: a program zárására 2013. április 30.
Felelős: valamennyi miniszter

2. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy a 1. mellékletben megjelölt és a felelősségükbe tartozó eljárások tekintetében
a) vizsgálják felül, majd annak alapján egyszerűsítsék a felelősségi körükbe tartozó eljárásokat a 2. melléklet szerinti egységes folyamategyszerűsítési módszertan és az ezt megalapozó képzés alapján, az adott ügyben eljáró szervek képviselőinek legfeljebb az Egyszerűsítési Program végrehajtásának idejére felállított szakértői munkacsoportok keretei között történő bevonásával;
b) a felülvizsgálatot és egyszerűsítést a mérlegelést nem igénylő eljárásokkal kezdjék;
c) készítsenek ütem- és intézkedési tervet az egyszerűsítés végrehajtására;
d) tegyenek javaslatot a Kormánynak az eljárások egyszerűsítéséhez szükséges jogszabályok módosítására azzal, hogy a módosítás során törekedjenek a közérthető szövegezésre.
Határidő: c) pont tekintetében a pályázat benyújtása, d) pont tekintetében az 1. melléklet szerint
Felelős: valamennyi miniszter

3. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy
a) hangolja össze a minisztériumok tevékenységeit az Egyszerűsítési Program végrehajtása során;
b) félévente tájékoztassa a Kormányt az Egyszerűsítési Program végrehajtásának állásáról;
c) biztosítsa az egyes ügyek felülvizsgálatának eredményeként születő módosító javaslatoknak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) felülvizsgálatának eredményével és a vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló program tartalmával és célkitűzéseivel való összhangját; továbbá
d) a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a belügyminiszterrel együttműködve biztosítsa az Egyszerűsítési Program összhangját a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) keretében kialakuló koncepciókkal.
Határidő: folyamatosan 2013. április 30-ig
Felelõs: a)–c) pontok tekintetében közigazgatási és igazságügyi miniszter, d) pont tekintetében közigazgatási és igazságügyi miniszter a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával

4. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert annak figyelemmel kísérésére, hogy az 1. mellékletben szereplő eljárások újraszabályozása megfelel-e az Egyszerűsítési Program szempontrendszerének.
Határidő: folyamatos
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

5. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy legalább két jogszabályra kísérleti jelleggel készítse el azok közérthető megfogalmazású szövegváltozatát és vonja le a szélesebb körben történő hasznosíthatóságra irányuló tapasztalatokat.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

6. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel együttműködve – tegyen javaslatot az Egyszerűsítési Programból fakadó szervezetfejlesztési programra.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

2. melléklet az 1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozathoz
A felülvizsgálat és az egyszerűsítés módszertani alapkövetelményei

A felülvizsgálat során bemutatandó, illetve mérlegelendő szempontok a következők:
Cél: bemutatni az ügy folyamatával és kapcsolódásaival kapcsolatos legfontosabb (friss) információkat annak érdekében, hogy az egyszerűsítési folyamatban részt vevő valamennyi szereplő számára minden, az egyszerűsítés technikájának/technikáinak meghatározásához szükséges információ rendelkezésre álljon.
Tartalmi elemei:
1. Ügyre vonatkozó alapinformációk (ügy célja, célcsoportja, ügyszámok bemutatása, ügyet érintő joganyag)
2. Az ügy kapcsolata más hatóságoknál indított ügyekkel (ügy szükségessége más ügyekhez, dokumentációs feltételek)
3. Ügyintézés folyamatleírása (ügyön belüli eljárási lépések, ügy folyamatábrája, hiánypótlások, fellebbezések, határidők, átfutási idők)
4. Jogosultság, bírálat
5. Kommunikáció az ügyféllel (előzetes tájékoztatás, időpontfoglalás, ügyindítás módja, aktuális tájékoztatás)
6. Eljárási költség (illeték, illetékmentesség, gyorsított eljárás)
7. Egyéb fontos információk

A felülvizsgálat ezen tartalmi elemei elhagyhatók, ha az előterjesztés elfogadásakor a felülvizsgálat folyamatban van vagy már lezárásra került.
Az eljárások egyszerűsítését úgy kell megvalósítani, hogy az alább felsorolt kimenetek közül
– az a)-tól a c) pontokban szereplők közül egyet, vagy
– a d)-től a h) pontokban szereplők közül legalább kettőt kell teljesítenie,továbbá
– az a) pont kivételével minden más eljárásnál a j) pontban foglaltat végre kell hajtania és az i) pontban foglaltat a logikailag összetartozó ügyek esetében kell végrehajtania:
a) az ügy megszüntetése;
b) az ügy összevonása más üggyel;
c) ügyintézési idő csökkentése;
d) ügyfél-hivatal közötti kommunikáció fejlesztése, ügyfélbarát tájékoztatás kiterjesztése;
e) az ügy folyamatának átszervezése;
f) az ügy elintézésében részt vevő szereplők számának csökkentése;
g) az ügy elektronizáltságának növelése;
h) az ügy dokumentációs és információs igényének csökkentése;
i) kézikönyv készítése a folyamatban részt vevő ügyintézőknek;
j) az ügyfelek számára rövid és közérthető ügyleírás készítése és nyilvánossá tétele.

A vizsgálati eredmények alapján javaslatot kell tenni az egyszerűsítésre.
Cél: javaslat megfogalmazása az ügy egyszerűsítésének módjára, ütemezésére, erőforrásigényére, kapcsolódásaira.
Tartalmi elemei:
– Ügyre vonatkozó alapinformációk (adminisztratív költsége, lakossági irritációs foka, ügy megszüntethetősége, ügy összevonhatósága, jogszabályi háttér fragmentáltsága)
– Érintett intézményi szereplők és feladataik (intézmények számának csökkentése, intézmények feladatmegosztása, ügyindítás lehetséges csatornái, intézményrendszer átalakítása)
– Ügyintézés folyamata (eljárási lépések száma, átfutási idő, ügyintézési alkalmak száma, ügyintézés hatósági automatizálása)
– Jogosultsági, bírálati szempontok
– Kommunikáció az ügyféllel (előzetes tájékoztatás, időpontkérés, ügyindítás, proaktív tájékoztatás)
– Ügy elektronizáltsága (elektronizálhatósági irányok)
– Ügy információs, dokumentációs igénye (ügyintézéshez szükséges dokumentumok, nyomtatványok
információigénye)
– Ügy egyszerűsítésének javaslatai (folyamategyszerűsítési javaslatok, szakpolitikai javaslatok, költségek – megtakarítások, intézkedési terv, egyszerűsítés hatása a lakossági adminisztratív terhekre, kapcsolódó koncepciók, optimalizált folyamatábra)

Forrás:
A Kormány 1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozata a Magyary Program Egyszerűsítési Programjának elfogadásáról, Magyar Közlöny, 2011. évi 102. szám, 2011. szeptember 2., 27798-27810. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: jog, közigazgatás:magyar
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.