Változások a a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában

„8. § (2) A Függelék 1.1.2.2. pont 2. alpontja a következő e)–i) ponttal egészül ki: (A Kormányzati Szakpolitikai és Nemzetközi Főosztály hatáselemzési feladatkörében:)
„e) a jobb (intelligens) szabályozás területén, így különösen a hatáselemzési és a folyamatba épített adminisztratív terhek csökkentésével kapcsolatosan közreműködik az Európai Unióval és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásban; feladatkörében ellátja ezek szakértői munkacsoportjainak, szakbizottságainak munkájában való részvételt és a képviselendő kormányzati álláspont kialakításának koordinációjával kapcsolatos feladatokat;
f) ellátja a hatásvizsgálati kapcsolattartói értekezletek összehívásával, előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos szakmai feladatokat;
g) a minisztérium egyes szervezeti egységeinek közreműködésével elkészíti a minisztérium hatásvizsgálati beszámolóját;
h) kidolgozza a hatásvizsgálati jelentéstervezeteket és előkészíti a szaktárcák hatásvizsgálati beszámolóinak alapulvételével az összkormányzati hatásvizsgálati beszámolót;
i) figyelemmel kíséri a hatásvizsgálati rendszer működését, és kezeli az utólagos hatásvizsgálatokkal kapcsolatos adatokat.”
(3) A Függelék 1.1.2.3. pont 2. alpont f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési Főosztály közigazgatás-fejlesztés feladatkörében:)
„f) részt vesz a szolgáltató és átlátható állam kialakításához szükséges közigazgatási szolgáltatási és informatikai stratégia kialakításában;”
(4) A Függelék 1.1.2.3. pont 2. alpont o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési Főosztály közigazgatás-fejlesztés feladatkörében:)
„o) gondoskodik a közigazgatási statisztikai információrendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről; a minisztériumon belüli statisztikai tevékenység összehangolásáról, a minisztériumnak mint a hivatalos statisztikai szolgálat tagjának képviseletéről, valamint a Központi Statisztikai Hivatal által a Kormány részére elõkészített előterjesztéseknek és jelentéseknek a Kormány ügyrendje szerinti benyújtásáról;”

9. § (1) A Függelék 1.1.5.2. pont 1. alpont b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az E-közigazgatási Főosztály koordinációs feladatai körében:)
„b) figyelemmel kíséri a közigazgatási szervek közigazgatási szolgáltatások fejlesztésére irányuló műveleteit, illetve egyetértési jogot gyakorol a szolgáltatásfejlesztési projektek céljainak kijelölésében, együttműködve a Programmenedzsment Főosztállyal;”
(2) A Függelék 1.1.5.2. pont 1. alpontja a következő h)–k) ponttal egészül ki: (Az E-közigazgatási Főosztály koordinációs feladatai körében:)
„h) kidolgozza a közigazgatás általános szolgáltatási és alkalmazásarchitektúráját, valamint a szolgáltatások együttműködését biztosító szervezeti és szemantikai interoperabilitási szabályokat;
i) szakmailag felügyeli a közigazgatási szervek által nyújtott tájékoztatási, kapcsolattartási és ügyintézési szolgáltatásokat;
j) szakmailag felügyeli a közigazgatási szervek részére előírt együttműködési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését;
k) szakmailag felügyeli a közigazgatási informatikai fejlesztések, alkalmazások szabványos működését, illetve tanúsítási, ellenőrzési rendszerének működtetését.”

(3) Függelék 1.1.5.2. pontja a következő 2. alponttal egészül ki:
„2. Az E-közigazgatási Főosztály kodifikációs feladatai körében előkészíti az e-közigazgatással kapcsolatos jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket.”

(4) A Függelék 1.1.5.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1.5.3. Programmenedzsment Főosztály
1. A Programmenedzsment Főosztály koordinációs feladatai körében:
a) kidolgozza a közigazgatási informatikai stratégia megvalósítását biztosító fejlesztési programokat és akcióterveket, és gondoskodik a programok végrehajtásának programmenedzsment szintű összehangolásáról;
b) kidolgozza a monitoringrendszer működési modelljét, és részt vesz a monitoringbizottságon keresztül az akciótervek értékelésében;
c) felügyeli a fejlesztési programok és akciótervek végrehajtását;
d) egyetértési jogot gyakorol a közigazgatási informatikai stratégia megvalósításához szükséges ellenőrzési rendszer és biztonságpolitika területén;
e) összehangolja az összkormányzati szintű közigazgatási informatikai alkalmazásokkal összefüggő igazgatásszervezési műveleteket;
f) ellátja a minisztérium ÁROP- és EKOP-projektjeinek adminisztratív menedzsmentműveleteit, együttműködve az illetékes szakmai felügyeletet ellátó helyettes államtitkárokkal.””

Forrás:
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 59/2011. (IX. 2.) KIM utasítása a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010. (VIII. 31.) KIM utasítás módosításáról, Hivatalos Értesítő, 2011. évi 47. szám, 2011. szeptember 2., 8899-8915. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: jog, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.