A polgármesterek levelüket megírták

„Levél­ben for­dult Tál­lai And­rás­hoz, a Bel­ügy­mi­nisz­té­rium önkor­mány­za­to­kért felelős állam­tit­ká­rá­hoz a „Pol­gár­mes­te­rek a Falu­kért” Egye­sü­let a ter­ve­zett önkor­mány­zati reform kap­csán. A Komárom-Esztergom megye 28, füg­get­len tele­pü­lés­ve­zető­jét tömö­rítő szer­ve­zet elnöke az észre­vé­te­le­i­ket és véle­mé­nyü­ket tar­tal­mazó doku­men­tu­mot pén­tek dél­előtt, a Komárom-Esztergom Megyei Köz­gyű­lés ünnepi ülésén adta át sze­mé­lye­sen az állam­tit­kár részére, majd dél­után, az egye­sü­let ülésén további dön­tés­ho­zók­kal is meg­is­mer­tette annak tartalmát.

„A „Pol­gár­mes­te­rek a Falu­kért” Egye­sü­let 2001 óta tömö­ríti Komárom-Esztergom megye füg­get­len kis­te­le­pü­lési pol­gár­mes­te­reit, mely szer­ve­zet­ben jelen­leg a megye 76 tele­pü­lé­séből 28 kép­vi­sel­teti magát pol­gár­mes­te­rén keresz­tül.

A doku­men­tum az önkor­mány­zati reform­mal kap­cso­la­tos állás­pont­juk, véle­mé­nyük kifej­tése előtt leszö­gezi: az önkor­mány­za­tok eladó­so­dott­sá­gára vonat­kozó „inget nem kíván­ják magukra venni”, hiszen az egye­sü­let alkotta pol­gár­mes­te­rek által kép­vi­selt 28 tele­pü­lés költ­ség­ve­tési főösszege össze­sítve közel 8 mil­li­árd forint, s hit­el­ál­lo­má­nyuk nem éri el a büdzsé 5 szá­za­lé­kát. A 28 tele­pü­lésből mind­össze öt vett fel hitelt keres­ke­delmi ban­kok­tól az elmúlt évek­ben, mely össze­get kivé­tel nél­kül fej­lesz­tésre for­dí­tot­ták, nem pedig műkö­dé­sük finan­szí­ro­zá­sára. Ezért úgy vélik, hogy a kis­te­le­pü­lé­sek önkor­mány­za­tai jó gazda mód­jára, felelő­sen gaz­dál­kodva irá­nyít­ják köz­sé­gü­ket, mely meg­ál­la­pí­tás nem fel­tét­len helyt­álló az ország vala­mennyi városvezetésére.

Az egye­sü­let tag­sága, s az álta­luk kép­vi­selt 50 ezer pol­gár nevé­ben az elnök üdvö­zölte az intéz­mény­rend­sze­rek köz­ponti fel­ügye­le­té­nek ter­vét, elfo­gadta az isko­lák igaz­ga­tói kine­ve­zé­se­i­hez kap­cso­lódó egyet­ér­tési jogát a megyei kor­mány­meg­bí­zott részéről, ugyan­ak­kor hatá­ro­zott egyet nem érté­sét fejezte ki annak kap­csán, hogy a kor­mány­zati elkép­ze­lés elvenné a kis­te­le­pü­lé­sek lel­két jelentő isko­lák fenn­tar­tá­sát az önkormányzatoktól.

Masz­la­vér Ist­ván azt is kije­len­tette: tisz­tá­ban van­nak azzal, hogy az önkor­mány­zati rend­szer átala­kí­tása során komp­ro­misszu­mo­kat kell kötni, ugyan­ak­kor bíz­nak benne, hogy ezen komp­ro­misszu­mok­ban a kis­te­le­pü­lé­sek esély­egyenlő­sége is érvé­nye­sül, hiszen Magyar­or­szág­nak ugyan­úgy része a majd­nem 1 850 darab, ötszáz fős lélek­számú körüli tele­pü­lés, mint a két­mil­liós Budapest.

A „Pol­gár­mes­te­rek a Falu­kért” Egye­sü­let az önkor­mány­zati reform kere­té­ben kidol­go­zandó tör­vény meg­al­ko­tása, s annak vég­re­haj­tása során – főbb ele­men­ként – azt sze­retné elérni, hogy:

  • az élet min­den terü­le­tén marad­jon meg a tele­pü­lé­sek önren­del­ke­zési joga a fel­ada­tok ellá­tá­sá­hoz szük­sé­ges hatás­kör­rel és pénz­ügyi fedezettel,
  • az iskola, óvoda, művelő­dési ház, egész­ség­ügyi alap­el­lá­tás működ­te­té­séről dönt­hes­sen a helyi önkor­mány­zat, s ha a saját működ­te­tés mel­lett hatá­roz, akkor a finan­szí­ro­zás egyez­zen meg az állami finan­szí­ro­zású intézményekével,
  • csak azok az állam­igaz­ga­tási fel­ada­tok kerül­je­nek a járá­sok­hoz, ame­lyek meg­ol­dása, keze­lése nem jelent min­den­napi prob­lé­mát a hely­ben élők számára,
  • a tele­pü­lé­se­ket érintő fej­lesz­té­sek eldön­tése, az ezek­hez szük­sé­ges for­rá­sok marad­ja­nak az önkormányzatoknál,
  • az 500 fő feletti tele­pü­lé­se­ken komoly közös­ség­meg­tartó ere­jük miatt továbbra is működ­hes­se­nek a pol­gár­mes­teri hivatalok.

A 28 tagot szám­láló „Pol­gár­mes­te­rek a Falu­kért” Egye­sü­let doku­men­tuma zárás­ként azt is kiemeli: „Hisszük, hogy Magyar­or­szág akkor lesz erős, ha tele­pü­lé­sei sike­re­sek, s ha a sike­res, az állam­pol­gá­ro­kért, a közös­ségi gya­ra­po­dá­sért tenni akaró és tudó önkor­mány­za­tok­nak nem sze­gik szárnyát!””

Forrás:
A polgármesterek levelüket megírták, Környe.hu, 2011. szeptember 23.

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.