KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010. (VIII. 31.) KIM utasítás módosításáról

„…8.§ A Szabályzat 28–29. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„28. § (1) A kormányzati kommunikációért felelős államtitkár felelős a Statútum 5. §-ában meghatározott feladatok ellátásáért, amelynek keretében

c) koordinálja az összkormányzati portál tartalmának előállításával kapcsolatos feladatokat,”
d) összehangolja az egyes minisztériumok közérdekű online adatszolgáltatását,

j) az a)–i) pontokban meghatározott feladatai ellátása körében együttműködik az egyes minisztériumokkal, a
minisztériumok által kijelölt szervezetekkel, egyéb intézményekkel,

10. § A Szabályzat 39–41. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép: „39. § A miniszter kabinetfőnöke

p) dönt a minisztériumokkal történt egyeztetést követően a kormányzaton belül kezdeményezett új webes kommunikációs eszközök (ilyenek különösen a weboldalak, portálok, internetes naplók) indításáról; irányítja az egységes kormányzati honlaprendszer kialakítását és felügyeli annak működését, valamint koordinálja ezek fejlesztését, és biztosítja a fejlesztések közti összhangot.

22. § A Szabályzat 2. függelékének (továbbiakban: 2. függelék) „1.0.1. A MINISZTER KABINETFŐNÖKÉNEK IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK” címet követő és az „1.1.1. A KORMÁNYIRODÁT IRÁNYÍTÓ HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK” címet megelőző pontok helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. A Miniszteri Igazgatási Főosztály funkcionális feladatai körében:
a) irányítja az egységes kormányzati honlaprendszer kialakítását, összefogja a kormányzat online kommunikáció- és médiafejlesztési tevékenységét, koordinálja a fejlesztéseket, és biztosítja a fejlesztések közti összhangot;
b) online stratégiai fejlesztési célokat fogalmaz meg a döntéshozók számára;
c) döntés-előkészítő és -támogató ellenőrző mechanizmusokat épít ki a használt eszközök folyamatos és magas színvonalú működtetésének biztosítására, figyelemmel kíséri és ellenőrzi a kommunikációs eszközök használatát;
d) támogatja az elektronikus közigazgatási ügyintézéssel kapcsolatos fejlesztéseket, részt vesz az ezekkel kapcsolatos egyeztetésekben;
e) döntésre előkészíti – a minisztériumokkal történt egyeztetést követően – a kormányzaton belül kezdeményezett új webes kommunikációs eszközök (ilyenek különösen a weboldalak, portálok, internetes naplók) indítására irányuló kezdeményezéseket;
f) ellátja az egységes kormányzati honlaprendszer kialakításának irányításával, valamint működésének felügyeletével, a fejlesztések koordinációjával kapcsolatos feladatokat.

25. § (1) A 2. függelék 1.1.1.5. pont 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: „2. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet koordinációs feladatai körében:
…b) ellenőrzi a minősítők minősítési gyakorlatát, ennek eredményeként egyedi vagy általános ajánlást bocsáthat ki az egységes minősítési gyakorlat kialakítása érdekében, illetve kezdeményezheti a minősítés felülvizsgálatát;
c) az információbiztonsággal összefüggő tevékenysége során ellátja az információ bizalmasságának, sérthetetlenségének és rendelkezésre állásának felügyeletével, ellenőrzésével, illetve tudatosításával, valamint az információs rendszerek sérülékenységeinek feltárásával és elhárításával kapcsolatos feladatokat;
d) végzi az elektronikus adatkezelő rendszerek, vagy azok elemeinek, továbbá helyiségek elektromágneses kompromittáló kisugárzásának védelmével összefüggő méréseit, és ezek alapján – hatósági eljárás keretében – zónabesorolást hajt végre;
e) ellátja a minősített adatot kezelő szervnél a minősített adat kezelésének hatósági felügyeletét, ellenőrzi a minősített adat védelmére vonatkozó jogszabályok, valamint a személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági szabályok betartását;

(2) A Szabályzat 2. függelék 1.1.1.5. pont 4. alpont d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Nemzeti Biztonsági Felügyelet egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai keretében)
„d) a minősített adatot kezelő rendszerek elemeire vonatkozóan követelményeket határoz meg, és megfelelőségükről – vizsgálatok, megfelelőségi igazolások alapján – tanúsítványt, illetve ajánlást ad ki;”

27. § A 2. függelék 1.1.3.3. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: „1. A Pénzügyi és Számviteli Főosztály funkcionális feladatai körében:

p) ellátja a feladatkörével összefüggésben általa kezelt közérdekű adatok, valamint a politikai vezetők javadalmazására vonatkozó adatok közzétételével kapcsolatos műveleteket;

28. § A 2. függelék 1.1.3.4. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: „1. A Jogi Szolgáltatási Főosztály funkcionális feladatai körében:

h) jogi támogatást biztosít a minisztérium honlapjának működésével összefüggő műveletek ellátásában a Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkárság részére;

29. § A 2. függelék 1.1.4.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „1.1.4.2. Kormányzati Humánpolitikai Főosztály

2. A Kormányzati Humánpolitikai Főosztály funkcionális feladatai körében

i) ellátja a kormányzati személyügyi szolgáltató rendszer (a továbbiakban: KSzSzR) bevezetésével és a központi közigazgatásra történő kiterjesztésével kapcsolatos koordinációs feladatokat, ennek keretében gondoskodik a miniszter hatáskörébe tartozó, a KSzSzR-rel kapcsolatos külön jogszabályban meghatározott feladatok ellátásáról;
j) közreműködik a Nemzeti Közigazgatási Intézet irányításával kapcsolatos műveletek ellátásában;

30. § A 2. függelék 1.1.4.3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: „1.1.4.3. A Személyügyi és Biztonsági Főosztály

t) kidolgozza, és döntésre előterjeszti az informatikai biztonság kialakítására, annak megfelelő elérésére, illetve fenntartására vonatkozó irányelveket, terveket és szabályokat;
u) gondoskodik a minisztérium informatikai biztonsági irányítási rendszere kialakításáról és működtetéséről;
v) ellátja a minisztérium által üzemeltetetett, illetve a minisztérium adatait feldolgozó informatikai és távközlési rendszerek informatikai biztonságával összefüggő felügyeleti tevékenységet, ellenőrzi az informatikai biztonsági előírások betartását;

37. § A 2. függelék 1.3.2.4. pont 3. alpont j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Igazságügyi Szolgáltatási Főosztály egyéb feladatai körében)
„j) ellátja céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat (a továbbiakban: céginformációs szolgálat) feladatait;”

42. § A 2. függelék 1.5.0.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „1.5.0.2. Sajtó Főosztály

l) szervezi és koordinálja a tárcahonlapok és az összkormányzati portál tartalmának előállítását, előállít ilyen tartalmakat, illetve – a Kormányzati Web- és Médiafejlesztési Stratégiai Osztállyal együttműködve – gondoskodik az összkormányzati portál egységes arculatának kialakításáról;

Forrás:
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 60/2011. (IX. 30.) KIM utasítása a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010. (VIII. 31.) KIM utasítás módosításáról, Hivatalos Értesítő, 2011. évi 51. szám, 2011. szeptember 30., 9754-9792. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: jog, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.