Rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról

„… 1. Általános rendelkezések
1. § (1) E rendelet hatálya
a) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis felhasználására,
b) a víziközmű-szolgáltatást, az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezetést, a szénhidrogén-ellátást, a távhőszolgáltatást, a villamosenergia-ellátást biztosító közművezetékekre, valamint az elektronikus hírközlést biztosító nyomvonalas építményekre,
c) az egységes elektronikus közműnyilvántartási rendszerre (a továbbiakban: e-közmű),
d) az e-közmű adatszolgáltatóra, az e-közműt üzemeltető szervezetre és a felhasználóra,
e) a sajátos építményfajták építésügyi hatósági feladatait ellátó szervekre
terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki
a) a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló kormányrendelet szerinti honvédelmi és katonai célú közművezetékekre,
b) a bányászatról szóló törvény szerinti bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos mezőbeni vezetékrendszerekre,
c) az atomenergiáról szóló törvény szerinti nukleáris létesítményekre, nukleáris létesítménnyel összefüggő építményekre, nukleáris rendszerre és rendszerelemekre,
d) a villamosenergia-átviteli hálózat 220 kV-os, 400 kV-os és 750 kV-os távvezetékeire,
e) a nagynyomású szénhidrogén-vezetékekre,
f) a nagysebességű országos elektronikus hírközlési vezetékekre,
g) az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló kormányrendelet szerinti kormányzati célú hálózatokra,
h) a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építményekre,
i) a közlekedési hálózatok biztosító és távközlési vezetékeire,
j) a mobil távközlési építményekre…

2. Az e-közmű feladata
Az e-közmű feladata információ szolgáltatása
a) helyrajzi szám alapján egy adott földrészlet közművezetékkel való ellátottságáról és azok elhelyezkedéséről,
b) a közművezeték tulajdonosáról, üzemeltetőjéről és szolgáltatói engedélyeséről, továbbá azok elérhetőségéről,
c) tájékoztatási szinten az állami adóhatóság részére, adóbevallást követő utólagos ellenőrzési tevékenységéhez.

3. Az e-közmű üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése
(1) Az e-közmű üzemeltetéséért, fenntartásáért és fejlesztésért az építésügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felelős.
(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátásáról a kizárólagos joggal rendelkező Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. (a továbbiakban: e-közműt üzemeltető szervezet) útján gondoskodik.
(3) Az e-közműt üzemeltető szervezet a 3. § szerinti feladatát közszolgáltatási szerződés alapján látja el.
(4) A miniszter vagy az általa megbízott személy vagy szervezet bármikor jogosult a közszolgáltatási szerződés teljesítésének ellenőrzésére, amely keretében:
a) betekinthet az e-közműt üzemeltető szervezet dokumentumaiba, és
b) felvilágosítást kérhet az e-közműt üzemeltető szervezet tisztségviselőjétől és alkalmazottaitól…”

Forrás:
A Kormány 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelete az egységes elektronikus közműnyilvántartásról; Magyar Közlöny, 2013. évi 142.szám; 2013. augusztus 29.; 66362-66366. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , , .
Közvetlen link.