A Kormány 1012/2014. (I. 17.) Korm. határozata a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságról

„1. Az európai uniós forrásokból megvalósuló fejlesztéspolitika végrehajtásának összehangolása érdekében a Kormány a fejlesztéspolitika területén hozandó kormányzati döntések megalapozott előkészítése és a Miniszterelnökség központi koordinációs tevékenységének ellátása érdekében – a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – javaslattevő, véleményező, döntés-előkészítő, koordináló szervként Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságot (a továbbiakban: FKB) hoz létre.

5. Az FKB javaslatot dolgoz ki, állást foglal a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (a továbbiakban: NFK) számára a hosszú- és középtávú fejlesztési és tervezési feladatokról, az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybevételéhez szükséges tervekről, az operatív programokról, azok végrehajtásáról, a támogatások felhasználásához szükséges intézményrendszer kialakításáról, valamint e témakörökben indokolt szabályozásról. Ennek keretében különösen:

 1. megtárgyal és döntési javaslattal lát el az 1. pontban meghatározott tárgykörben minden, az NFK döntését igénylő fejlesztéspolitikai tárgyú, illetve fejlesztési, tervezési és végrehajtási dokumentumot,
 2. döntési javaslattal látja el az operatív programok, valamint az akciótervek és az irányító hatóságok munkaterveinek elfogadásáról és módosításáról szóló dokumentumokat,
 3. a fejlesztéspolitikával való összhang megteremtése és a központi koordináció biztosítása érdekében megtárgyalja és véleményezi a Kormány döntését nem igénylő ágazati fejlesztési terveket, programokat, stratégiákat,
 4. megtárgyalja és döntési javaslattal látja el a kiemelt projektek nevesítéséről szóló előterjesztéseket,
 5. megtárgyalja és döntési javaslattal látja el az egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatokat, ideértve azt is, ha a projekt elszámolható összköltsége a költségnövekménnyel együtt az egymilliárd forintot meghaladja,
 6. véleményezi a nagyprojektekre vonatkozóan az Európai Bizottság számára benyújtandó javaslatokat,
 7. véleményezi a fejlesztéspolitikai szempontból kiemelt jelentőségű ügyeket, a komplex programokat, az operatív programok kiemelt projektjeit,
 8. javaslattal látja el a projektkiválasztás elbírálási szempontjait, az eljárásrendi szabályokról és utasításokról szóló dokumentumokat,
 9. nyomon követi az irányító hatóságok munkatervének megvalósulását, azok végrehajtásáról tájékoztatást kérhet,
 10. részt vesz a fejlesztéspolitikai célok teljesülése érdekében történő jogszabály módosítás előkészítésében,
 11. a fejlesztések végrehajtásáért felelős szervezetektől beszámolót kérhet, és intézkedési javaslatot fogalmazhat meg,
 12. összehangolja az európai uniós források – ideértve az európai uniós agrár- és vidékfejlesztési alapokat is – eredményes felhasználásával kapcsolatos feladatokat,
 13. véleményezi az akcióterv és a munkaterv intézkedéseivel elérni kívánt célokat, azok mérhető indikátorait, a lehetséges kedvezményezettek körét, a támogatás formáját, mértékét, a támogatható tevékenységet, a támogatni tervezett projektek számát és a támogatási értéket, és ezek éves ütemezését (azaz a pályázati kiírások paramétereit),
 14. állást foglal a pályázati elbírálási szempontokról és a pályázatok mechanizmusáról,
 15. véleményezi a közreműködő szervezetek kialakításának, kiválasztásának módszerét, feltételrendszerét, nyomon követi tevékenységüket, e szervezetektől rendszeresen beszámolót, tájékoztatót kérhet,
 16. véleményezi az EU Önerő Alapból történő támogatás céljából benyújtott kérelmek elbírálásáról szóló, döntésre előkészített dokumentumot,
 17. az európai uniós fejlesztési forrásokból megvalósuló fejlesztések összehangolása érdekében adatot kérhet a hazai fejlesztési forrásokból megvalósuló fejlesztésekre vonatkozóan,
 18. nyomon követi a Támogatásokat Vizsgáló Iroda munkáját.

…”

Forrás:
A Kormány 1012/2014. (I. 17.) Korm. határozata a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottságról; Magyar Közlöny; 2014. évi 4. szám, 2014. január 17.; 501-502. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.