Módosult az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

„A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a következő 4. §-sal egészül ki:
„4. § E rendeletnek az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 85/2014. (III. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 42. § c) pontjában az „az érintett, európai uniós forrással rendelkező program irányító hatóságának” szövegrész helyébe az „a fejezetet irányító szerv” szöveg lép.

1. melléklet a 85/2014. (III. 18.) Korm. rendelethez…”

Forrás:
A Kormány 85/2014. (III. 18.) Korm. rendelete az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról; Magyar Közlöny; 2014. évi 40. szám; 2014. március 18.

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.