Változik a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzata

„1. § Az SZMSZ 41. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
(A fejlesztéspolitikáért felelős helyettes államtitkár irányítja)
„h) a Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály vezetőjének”
(tevékenységét.)

2. § Az SZMSZ 70. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Miniszterelnökség irányító hatósági funkciót ellátó szervezeti egysége feladatkörében eljárva – az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 60. cikke és a vonatkozó hazai jogszabályok szerint – gondoskodik különösen)
„g) a programok lebonyolításáért felelős, közreműködő szervezeti feladatokat ellátó szervezeti egységek irányításáról és ennek keretében az éves munkatervek kialakításáról,”

3. § Az SZMSZ 42. §-ában a „Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályt” szövegrész helyébe a „Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályt és a Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztályt” szöveg lép.

1. Az ME utasítás 2. függelék 14. alcíme a következő 14.7. ponttal egészül ki:
„14.7. Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály
14.7.1. A Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály ellátja a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága által hatáskörébe rendelt, a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közreműködő szervezeti feladatokat.

14.7.2. A Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztályt szakmai tevékenysége körében a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóságának vezetője irányítja.

14.7.3. A Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztályon a következő osztályok működnek:
a) Projektkezelési Osztály,
b) Finanszírozási és Módszertani Osztály.””

Forrás:
A miniszterelnök 2/2014. (IV. 9.) ME utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (I. 22.) ME utasítás módosításáról; Hivatalos Értesítő; 2014. évi 19. szám, 2014. április 9.; 2034-2038. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:külföldön, közigazgatás:magyar, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , .
Közvetlen link.