A belügyminiszter 15/2014. (IX. 5.) BM utasítása a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

„…A helyettes államtitkárok
40. § A minisztériumban
a) személyügyi helyettes államtitkár,
b) szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár,
c) gazdasági helyettes államtitkár,
d) európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár,
e) informatikai helyettes államtitkár,
f) közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár,
g) önkormányzati helyettes államtitkár és
h) önkormányzati koordinációért felelős helyettes államtitkár
működik.

2.1.5. Az informatikai helyettes államtitkár
55. § (1) Az informatikai helyettes államtitkár
a) szakmailag irányítja és felügyeli a hivatali egységek, a minisztériumi szervek, valamint az önálló belügyi szervek informatikai, telekommunikációs és biztonságtechnikai tevékenységét, gondoskodik a minisztérium informatikai, telekommunikációs és biztonságtechnikai feladatainak ellátásáról,
b) az uniós támogatásokból megvalósuló informatikai fejlesztések vonatkozásában informatikai szakmai felelősként jár el,
c) összehangolja az információs társadalom és az e-közigazgatás fejlesztésére vonatkozó stratégiák kidolgozását,
d) közreműködik az e-gazdaság fejlődését korlátozó tényezők felszámolásában,
e) gondoskodik a közigazgatási informatikai stratégia megvalósítását biztosító fejlesztési programokkal, operatív programokkal és akciótervekkel kapcsolatos szakmai feladatok ellátásáról, e feladatok ellátása érdekében informatikai szakmai monitoring rendszer működtetéséről, a minisztérium hatáskörébe tartozó informatikai tárgyú projektek szakmai felügyeletéről, végrehajtásáról,
f) részt vesz a központi és területi közigazgatás informatikai együttműködésének fejlesztésében, és koordinálja a kapcsolódó szakmai egyeztetéseket,
g) javaslatot tesz az elektronikus közszolgáltatások fejlesztésének irányaira, valamint a feladatkörrel rendelkező szervezetek számára az egyes elektronikus közigazgatási szolgáltatások minőségi továbbfejlesztésére,
h) a rendelkezésre álló eszközökkel támogatja a közigazgatásban informatikai eszközökkel nyilvántartott közérdekű adatok társadalmi elérésének javulását,
i) figyelemmel kíséri az elektronikus közigazgatás fejlesztésére irányuló pénzeszközök felhasználását,
j) figyelemmel kíséri a belső információs és kommunikációs rendszer működtetését és fejlesztését,
k) ellátja a minisztérium informatikai szolgáltatásainak (pl. honlapok, informatikai alkalmazások) működtetésével és üzemeltetésével kapcsolatos műveleteket,
l) rendszeres igényfelmérés alapján gondoskodik a minisztérium által felhasznált informatikai rendszerek és szolgáltatások működéséhez és továbbfejlesztéséhez szükséges tervszerű eszközgazdálkodásról,
m) ellátja az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet miniszter által delegált feladatait,
n) véleményezi az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program akciótervét, tervezett beavatkozásait és a támogatási konstrukciók útmutatóit,
o) az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárral együttműködve közreműködik az informatikai fejlesztéseket magába foglaló operatív programok akcióterveinek, tervezett beavatkozásainak és a támogatási konstrukciónak megvalósításában, valamint együttműködik közös monitoring rendszer működtetésében,
p) ellátja az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet eljárásával kapcsolatos hatósági feladatokat,
q) gondoskodik az állampolgárok és a vállalkozások elektronikus közigazgatási szolgáltatások használatára ösztönzésről,
r) ellátja az összkormányzati szintű közigazgatási informatikai alkalmazások és nyilvántartások összehangolásával összefüggő igazgatásszervezési feladatokat,
s) gondoskodik az önálló belügyi szervek zárt célú elektronikus információs rendszerei biztonságának központi felügyeletéről,
t) gyakorolja a KEKKH felett a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról,feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében a belügyminiszter számára meghatározott hatáskörök tekintetében a Ksztv. 2. § (1) bekezdés c), e), f )–i) pontjában meghatározott jogosítványokat az elektronikus információs, illetve informatikai rendszerek üzemeltetésével, működésével, fejlesztésével összefüggő feladatok, illetve e szakterület irányítása tekintetében.

(2) Az informatikai helyettes államtitkár irányítja
a) az Informatikai Helyettes Államtitkár Titkársága vezetőjének tevékenységét,
b) az Informatikai Főosztály vezetőjének tevékenységét,
c) az E-közigazgatási Főosztály vezetőjének tevékenységét,
d) a Fejlesztési Főosztály vezetőjének tevékenységét…

1. függelék
A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
BM szervezeti ábra
[a képre kattintva nagyított képet kapunk, ez is nagyítható még tovább]

2. függelék
A minisztérium hivatali egységeinek feladatai

2.1.5. Az informatikai helyettes államtitkár irányítása alá tartozó hivatali egységek feladatai

2.1.5.2. Informatikai Főosztály
1. Az Informatikai Főosztály az informatikai helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.

2.1.5.3. E-közigazgatási Főosztály
1. Az E-közigazgatási Főosztály az informatikai helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.
2. Az E-közigazgatási Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben
a) feladatkörében szakmailag előkészíti a szükséges jogszabály és közjogi szervezetszabályozó eszköz tervezetét;
e feladatai körében ellátja
aa) az elektronikus ügyintézésről,
ab) az elektronikus aláírásról,
ac) az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról,
ad) az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködési képességéről szóló jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítését.

3. Az E-közigazgatási Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben
a) közreműködik a más szervek által készített jogszabálytervezetek külső és belső véleményezésében, a más tárcák által előkészített tervezetek belső egyeztetésében.

4. Az E-közigazgatási Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladataival összefüggésben
a) ellátja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 161. §-ában meghatározott – az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet tevékenységével összefüggő – hatósági feladatokat,
b) kiadja az egyes szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokra (a továbbiakban: SZEÜSZ) vonatkozó ajánlásokat,
c) előírja az informatikai rendszerek együttműködéséhez szükséges, az adatkapcsolatokban érintett adatszerkezetekre vonatkozó követelményeket,
d) regisztrálja, engedélyezi és ellenőrzi az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat, az elektronikus aláírási szolgáltatást és a SZEÜSZ-öket,
e) nyilvántartja a bejelentett és engedélyezett SZEÜSZ-ök, valamint az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó, a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásnak nem minősülő elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat,
f) kivizsgálja a hozzá érkező bejelentéseket és panaszokat,
g) vizsgálja az elektronikus dokumentumok titkosítása SZEÜSZ-ök esetén a közzétett, a hatóság által alkalmazott titkosító, dekódoló programok, valamint a hatóság által használt vagy közzétett kulcselőállító programok megfelelőségét.

5. Az E-közigazgatási Főosztály funkcionális feladataival összefüggésben
a) felel az e-önkormányzati rendszerek fejlesztésének, működtetésének összehangolásáért,
b) összehangolja a közigazgatási portálok és honlapok egységes üzemeltetését, az akadálymentes működés kidolgozását és folyamatos karbantartását,
c) gondoskodik az e-közigazgatási stratégia kidolgozásáról, folyamatos aktualizálásáról, éves lebontásáról és monitoringjáról,
d) gondoskodik a közigazgatási elektronikus azonosítási és fizetési eljárásokra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának megvalósíthatóságáról, szakmailag összehangolja a Kormány irányítása alá tartozó központi államigazgatási szervek ezzel összefüggő tevékenységét,
e) ellátja a közigazgatási informatikai infrastruktúrával kapcsolatos tervezési, létesítési, üzemeltetési, fenntartási és fejlesztési tevékenység e-közigazgatás tárgyában szakmai felügyeleti feladatait,
f) felel a közigazgatási informatika infrastrukturális eszközrendszerének fejlesztéséért, az üzemeltetés feltételeinek meghatározásáért e-közigazgatás tárgyában,
g) részt vesz az Európai Unió 2014–2020 közötti tervezési időszak Strukturális és Kohéziós Alapokból megvalósuló e-közigazgatási fejlesztéseinek előkészítésében, koordinálja a kapcsolódó ágazati álláspont kialakítását,
h) véleményezi az informatikai fejlesztést tartalmazó operatív program akciótervét, tervezett beavatkozásait és a támogatási konstrukciók útmutatóit, valamint felügyeletet gyakorol az informatikai fejlesztést tartalmazó operatív program akciótervének, tervezett beavatkozásainak és a támogatási konstrukciónak megvalósításában,
i) kidolgozza a monitoring rendszer működési modelljét, és részt vesz a monitoring bizottságon keresztül az akciótervek értékelésében,
j) gondoskodik az állampolgárok és a vállalkozások elektronikus közigazgatási szolgáltatások használatára ösztönzésről.

2.1.5.4. Fejlesztési Főosztály
1. A Fejlesztési Főosztály az informatikai helyettes államtitkár alárendeltségében működő – főosztály jogállású – hivatali egység, amelynek élén főosztályvezető áll.

2. A Fejlesztési Főosztály kodifikációs feladataival összefüggésben
a) feladatkörében szakmailag előkészíti a szükséges jogszabály és közjogi szervezetszabályozó eszköz tervezetét.

3. A Fejlesztési Főosztály koordinációs feladataival összefüggésben
a) közreműködik a más szervek által készített jogszabálytervezetek külső és belső véleményezésében, a más tárcák által előkészített tervezetek belső egyeztetésében,
b) összehangolja az összkormányzati szintű közigazgatási informatikai alkalmazásokkal összefüggő igazgatásszervezési műveleteket,
c) gondoskodik a központi és területi közigazgatás informatikai együttműködése, az ágazati és az önkormányzati alrendszerek informatikai együttműködése, a nemzetközi közigazgatási informatikai rendszerekhez történő csatlakozás és informatikai együttműködés megvalósíthatóságáról.

4. A Fejlesztési Főosztály egyéb feladataival összefüggésben
a) egyetértési jogot gyakorol a közigazgatási informatikai stratégia megvalósításához szükséges ellenőrzési rendszer és biztonságpolitika területén,
b) felel a közigazgatási informatikai infrastruktúrafejlesztési stratégiájának, valamint a Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek fejlesztési, beszerzési terveinek jóváhagyásra történő előkészítésért,
c) jóváhagyásra előkészíti a közigazgatási intézmények, állami vagy részben állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok informatikai infrastruktúra-fejlesztési (szoftver, hardver, hálózati eszközök, telekommunikációs szolgáltatások) stratégiáit, a kormányhivatalok, központi hivatalok, közigazgatási szervek fejlesztési, beszerzési terveit,
d) az infokommunikációs kiadások tekintetében gondoskodik a közigazgatási szervek és állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok informatikai szervezeteinek folyamatos kontrolljáról, a pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos hatékonysági vizsgálatok, elemzések, teljesítmény-ellenőrzések végzéséről,
e) az ágazat szakpolitikai stratégiájának, valamint a kormányzati informatikai, telekommunikációs és biztonságtechnikai stratégiai koncepcióknak megfelelően megvalósítja az ágazati szintű stratégiai tervezést; ennek során gondoskodik az átfogó, ágazati szintű, közép- és hosszú távú informatikai, telekommunikációs és biztonságtechnikai stratégiai terv kidolgozásáról, folyamatos aktualizálásáról, éves lebontásáról, végrehajtásáról és monitoringjáról,
f) biztosítja a zártcélú elektronikus hírközlési, valamint a közigazgatás, bel- és igazságügy, központi kormányzat részére infokommunikációs szolgáltatásokat nyújtó, de nem állami tulajdonú gazdasági társaságokkal történő együttműködés feltételeit, a kormányzat gazdasági érdekeinek érvényesítését,
g) ellátja az elektronikus hírközléssel és informatikai piaci szolgáltatásokkal foglalkozó, állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok és a Magyar Állam által vagy annak közreműködésével alapított gazdálkodó szervezetek, továbbá az általuk alapított gazdasági társaságok működési feltételeinek értékelését, infokommunikációs tevékenységük ellenőrzését, ilyen jellegű feladataikat meghatározó üzletszabályzatok, fejlesztési tervek minősítését,
h) értékeli az elektronikus hírközlési szolgáltatási engedéllyel rendelkező, állami tulajdonban lévő vállalkozások informatikai szolgáltatásait és üzletmenetét, egyezteti és minősíti a fejlesztési célokat, irányokat és terveket, döntési javaslatot dolgoz ki a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv vagy szervezet számára,
i) a minisztérium feladat- és hatáskörében felel a közigazgatási szervezetek infokommunikációval kapcsolatos infrastrukturális eszközrendszerének üzemeltetése, annak személyi és tárgyi feltételei meglétének, valamint az informatikai biztonsági előírások megfelelőségének és betartásának felügyeletéért és ellenőrzéséért,
j) felügyeli a közigazgatási szervezetek infokommunikációval kapcsolatos infrastrukturális eszközrendszerének üzemeltetését, annak személyi és tárgyi feltételeinek meglétét, valamint az informatikai biztonsági előírásoknak betartását,
k) felügyeli és ellenőrzi a közigazgatási informatikával foglalkozó szervezetek, valamint a közigazgatási intézmények, állami vagy részben állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok informatikai tevékenységét, és informatikai szempontból felügyeletet és ellenőrzést gyakorol a szervek felett,
l) felügyeli a közigazgatási szervezetek kezelésében lévő közigazgatási informatikai infrastruktúra eszközrendszerének (szoftver, hardver, hálózati eszközök, telekommunikációs szolgáltatások), továbbá az állami vagy részben állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok infokommunikációs infrastruktúráinak üzemeltetését,
m) ellátja a közigazgatási informatikai infrastruktúrával kapcsolatos tervezési, létesítési, üzemeltetési, fenntartási és fejlesztési tevékenység felügyeleti feladatait,
n) ellátja az elektronikus ügyintézési szolgáltatások, a központi elektronikus szolgáltató rendszer üzemeltetését végző szervezetek felügyeletét,
o) szakmailag felügyeli a jogszabályban meghatározott kormányzati célú hálózatokat,
p) közreműködik a hazai és nemzetközi pályázati lehetőségek feltárásában, az informatikai, telekommunikációs és biztonságtechnikai pályázatok kidolgozásában; a projekttevékenység keretében tervezi, szervezi és koordinálja a fejlesztést, a rendszerintegrációt, szükséges mértékben részt vesz a hivatali egységek, a minisztériumi szervek, valamint az önálló belügyi szervek szakterületi fejlesztéseiben,
q) folyamatosan monitorozza a minisztérium irányítása alá tartozó, a zártcélú elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó intézményeket, illetőleg a velük szerződött gazdasági társaságok szolgáltatási tevékenységét és javaslatot tesz a szolgáltatások fejlesztésére,
r) a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-nél és a KEKKH-nál folyamatosan ellenőrzi (ennek keretében monitorozza és minősíti) az elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat biztosító informatikai rendszerek működését, megfelelőségét, biztonságát, a közigazgatási szolgáltatások nyújtására hatáskörrel rendelkező hatóságok bevonásával,
s) ellenőrzi az állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok informatikai szervezeteinek informatikai kiadásait és beszerzési terveit,
t) felel az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer hálózatgazdai feladatainak ellátásáért,
u) felel a közigazgatási informatika infrastrukturális eszközrendszerének fejlesztéséért, az üzemeltetés feltételeinek meghatározásáért…

4. függelék
A miniszter által irányított, felügyelt háttérintézmények

Háttérintézmény: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
A miniszter hatásköre: irányítás
A miniszter által átruházott hatáskörben eljáró állami vezető: rendészeti államtitkár

Háttérintézmény: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
A miniszter hatásköre: szakmai felügyelet
A miniszter által átruházott hatáskörben eljáró állami vezető : informatikai helyettes államtitkár
A miniszteri hatáskör gyakorlásával összefüggésben közreműködő szervezeti egység: Fejlesztési Főosztály
A miniszter hatásköre: tulajdonosi joggyakorlói meghatalmazott
A miniszter által átruházott hatáskörben eljáró állami vezető: gazdasági helyettes államtitkár
A miniszteri hatáskör gyakorlásával összefüggésben közreműködő szervezeti egység: Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály…”

Forrás:
A belügyminiszter 15/2014. (IX. 5.) BM utasítása a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról; Hivatalos Értesítő; 2014. évi 45. szám, 2014. szeptember 5.; 5891-5981. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , .
Közvetlen link.