A Kormány 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozata az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásáról

„A Kormány
1. egyetért azzal, hogy 2015. január 1-jétől az elektronikus ügyintézést segítő egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer kezdje meg működését a belügyminiszter irányításával;
Felelős: belügyminiszter Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a szervezet kialakításának megkezdésére azonnal

2. felkéri az igazságügyi minisztert és a belügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti rendszer létrehozásához szükséges jogszabály-előkészítési lépéseket tegye meg;
Felelős: igazságügyi miniszter belügyminiszter
Határidő: azonnal

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásához és működtetéséhez szükséges beruházások és humánerőforrás finanszírozásához
a) 400,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím javára,
b) 600,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2015. április 30.

4. felhívja a belügyminisztert, a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsen előterjesztést az ügyiratforgalom 2014. évi adatai alapulvételével meghatározott, és a rendszer kialakításához és működtetéséhez biztosított beruházási költségek összegének az érintett költségvetési fejezetektől történő arányos elvonására;
Felelős: belügyminiszter Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2014. november 26.

5. felhívja a belügyminisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pont szerinti rendszer létrehozásának előrehaladásáról készítsen jelentést és szükség esetén tegyen javaslatot a 3. pont szerinti forrásokon felüli további források biztosítására;
Felelős: belügyminiszter Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2014. november 26.

6. elrendeli az 1. pont szerinti rendszer létrehozását célzó építési beruházás befejezését 2014. december 10-i – a felvonó építése tekintetében 2015. március 31-i – határidőre, továbbá
a) a beruházás építtetőjeként a belügyminisztert,
b) az építési beruházással kapcsolatos tervezési és építési műszaki ellenőri, valamint a beruházáslebonyolítói feladatok ellátására a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-t,
c) az építési beruházás építőipari kivitelezési feladatainak ellátására a KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft.-t jelöli ki…”

Forrás:
A Kormány 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozata az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásáról; Magyar Közlöny; 2014. évi 142. szám, 2014. október 16.; 14188-14191. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , , , , , , , .
Közvetlen link.