Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyarszakirodalomtársadalomterületfejlesztés

Stratégiai fejlesztési irányok térgazdasági vizsgálata a Gyöngyösi kistérségben

Szerző: 2015. április 19.No Comments

„Doktori értekezésem első részében az általam tanulmányozott, témát érintő hazai és nemzetközi irodalmi források bemutatására kerül sor. Itt mutatom be a vidék, vidékfejlesztés, vidékgazdaság témaköréhez kapcsolódó fogalmakat, a területi tervezés és stratégia, valamint a mezőgazdasági integráció kérdéseit. Az ezt követő anyag és módszer fejezetben írom le a kutatásom alapjául szolgáló adatbázisok eredetét, az alkalmazott matematikai, statisztikai és térinformatikai módszereket. Szekunder kutatásom alapját a KSH és TEIR adatbázisok adták, mellyel komplex
fejlettségi mutatók számítása során kirajzolódtak a Gyöngyösi kistérség településeinek fejlettségi különbségei a 2000-2010-es időszakot vizsgálva. Primer kutatásom adatbázisát egy közel 1700
fős kérdőíves megkérdezés adta, mellyel lehetővé vált az objektív statisztikai adatok kiegészítése a térség lakosainak szubjektív véleményével, valamint elemezhetővé vált a vizsgált
településeken lakók viszonya a feltárt problémákhoz. Mélyinterjú módszerével mutatok be egy hagyományos integrációs modellt a vizsgált kistérségben található nagyrédei példán keresztül.

Dolgozatom ezt következő részében a vizsgált téregység, a Gyöngyösi kistérség ökológiai, társadalmi és gazdasági adottságait ismertetem. Ezt követően kerül sor a kistérség közelmúltjának gazdasági és társadalmi jellemzőinek vizsgálatára, a kistérséget alkotó települések fejlettségi különbségeinek meghatározására. Véleményem szerint a vizsgált térségben számos feltétel áll rendelkezésre mellyel egy élhető, sikeres és fenntartható vidék fejlődhet ki, ugyanakkor a kistérség számos kihívással is szembesül. A kistérségekben kialakuló gazdasági és társadalmi válsághelyzetek előrejelzése és kezelése során a számos közös vonások mellett az egyedi sajátosságokat is figyelembe kell venni, minden kistérség számára meg kell találni az optimális megoldást. Munkám során arra törekedtem, hogy a Gyöngyösi kistérségben felmerülő kihívásokat feltárjam, azokra választ adjak, a jelentkező problémák ok-okozati összefüggéseit megismerjem.
Ennek megfelelően kutatásom alapvető célja, hogy:
* meghatározzam a kistérség településeinek a gazdasági-társadalmi, valamint a mezőgazdasági földhasználat változóira vonatkozó Komplex Fejlettségi Mutatóit;
* megfogalmazzam az eddigi fejlesztések és a jövőbeli lehetőségek célrendszereinek kapcsolatrendszerét;
* kialakítsak egy adaptálható integrált vidék-gazdaságtani modellt, ami alternatívát adhat a hazai kistérségek fejlesztési stratégiáihoz…”

Forrás:
Stratégiai fejlesztési irányok térgazdasági vizsgálata a Gyöngyösi kistérségben; Szűcs Antónia; Szent István Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola; 2015. május 7. (pdf)