Skip to main content
gazdaságjogközigazgatási informatika

A Kormány 1310/2015. (V. 21.) Korm. határozata a közadatok széles körű újrahasznosításához szükséges intézkedésekről

Szerző: 2015. május 21.május 25th, 2015No Comments

„A Kormány egyetért azzal, hogy a  közadatok további felhasználás céljából történő hozzáférhetővé tétele, innovatív szolgáltatásokat és termékeket eredményező újrahasznosítása jelentős társadalmi-gazdasági előnyökkel, új munkahelyek teremtésével, a gazdaság fellendítésével jár, és ennek érdekében

1. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és a  nemzetgazdasági miniszter bevonásával segítse elő a  közadatok széles körű újrahasznosítását, az  újrahasznosítással foglalkozó vállalkozási és innovációs tevékenység kibontakozását a  közadatokban rejlő társadalmi-gazdasági lehetőségek kiaknázása céljából;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos

2. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  közadatok újrahasznosításával kapcsolatos feladatokat építse be a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Programba, és intézkedjen azok végrehajtásáról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

3. felhívja a  minisztereket, hogy az  1.  mellékletben szereplő szempontok alapján tájékoztassák a  nemzeti fejlesztési minisztert az  ágazatukba tartozó közadatok újrahasznosítási gyakorlatáról és az  újrahasznosításra vonatkozó jogszabályoknak való megfelelőségről;
Felelős: valamennyi miniszter
Határidő: 2015. július 15.

4. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával, valamint a  Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács közreműködésével a  3.  pont szerint a  miniszterek által rendelkezésre bocsátott gyakorlati tapasztalatok és a  külföldi jó gyakorlatok figyelembevételével készítsen társadalmi-gazdasági hasznokat számszerűsítő modellt is tartalmazó fehér könyvet egy, a közadatok újrahasznosítását elősegítő egységes kormányzati adatpolitika megalapozására, és azt bocsássa szakmai és társadalmi vitára;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. október 15.

5. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  4.  pont alapján elkészülő fehér könyvnek a  Nemzeti Infokommunikációs Stratégiát érintő javaslatait építse be a  Nemzeti Infokommunikációs Stratégiába, valamint a „Zöld könyv az infokommunikációs szektor 2014–2020 közötti fejlesztési irányairól” című dokumentumba;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. december 31.

6. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  belügyminiszter bevonásával, a  4.  pont alapján elkészülő fehér könyv javaslatainak figyelembevételével tegye meg a szükséges intézkedéseket egy, a közadatok újrahasznosítását támogató nemzeti közadatportál létrehozására;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
Határidő: 2016. március 31.

7. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és a  nemzetgazdasági miniszter bevonásával a 4. pont alapján elkészülő fehér könyv javaslatai figyelembevételével tegye meg a szükséges intézkedéseket a közadatok újrahasznosítását szolgáló vállalkozási és innovációs tevékenység ösztönzésére;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. március 31.

8. felhívja a  minisztereket, hogy az  újrahasznosításra alkalmas közadatok rendelkezésre bocsátását építsék be az ágazati stratégiáikba;
Felelős: valamennyi miniszter
Határidő: folyamatos

9. felhívja a  földművelésügyi minisztert, hogy dolgozza ki és terjessze a  Kormány elé a  téradatok szolgáltatására alkalmas, az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) követelményeit is kielégítő nemzeti téradat-infrastruktúra megvalósításához szükséges feladatokat, határidőket, felelősöket és költségeket is tartalmazó intézkedési tervet;
Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: 2015. szeptember 30.

10. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával készítsen jelentést a Kormány részére az 1–9. pontban meghatározott feladatok teljesítéséről, és tegyen javaslatot a további szükséges intézkedésekre.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. április 30.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1310/2015. (V. 21.) Korm. határozathoz
Szempontrendszer a kormányhatározat 3. pontja szerinti adatszolgáltatáshoz
A Korm. határozat 3.  pontja alapján az  érintett miniszterek az  alábbi adatkörökre kiterjedően végezzék el az  ágazatukba tartozó közadatok újrahasznosítása jelenlegi gyakorlatának felmérését, és ez  alapján értékeljék az ágazatukba tartozó közadatok újrahasznosításának jogszabályi megfelelőségét.

I. Az érintett adatszolgáltatások köre
Tájékoztatást kell adni minden olyan, az  ágazathoz tartozó adattípusról – azaz olyan adatcsoportról, amelyet az a)–d) pont alapján egységes szempontok szerint bocsátanak rendelkezésre –, amelyet az adatot kezelő ágazati közfeladatot ellátó szerv
a) jogszabály, belső szabályzat vagy más normatív dokumentum vagy bevett gyakorlat alapján,
b) a közfeladat ellátásától eltérő célra, így különösen kereskedelmi, tudományos, kutatási újrahasznosítás céljára,
c) díjfizetés ellenében vagy ingyenesen,
d) gazdasági szervezetek, magánszemélyek, kutatók, oktatási/kutatóintézetek vagy más közfeladatot ellátó szervezetek részére
rendszeresen rendelkezésre bocsát.

Ilyen elsősorban a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Közadat tv.) szerint közadatnak minősülő adat újrahasznosítási célú rendelkezésre bocsátása, különös tekintettel többek között a meteorológiai adatok, a személyes adatok kivételével a közhiteles nyilvántartásokban szereplő adatok, földmérési és térképészeti adatok rendelkezésre bocsátására.
Az adatszolgáltatás nem terjed ki az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közérdekű adatigénylések teljesítésére, valamint a közérdekű adatok közzétételére vonatkozó kötelezettség teljesítésére.

II. Az újrahasznosítási gyakorlat bemutatása
Az I. pont szerinti adatkörök tekintetében a következők bemutatása:
a) az újrahasznosítók köre (pl. kereskedelmi felhasználók, tudományos, oktatási célra felhasználók);
b) a rendelkezésre bocsátásért felszámított díj;
c) a díjak képzésének elvei, jogforrása, különös tekintettel a  Közadat tv. felhatalmazása alapján kiadott végrehajtási rendeletekre;
d) az újrahasznosítható adatok jegyzékének internetes elérhetősége;
e) az adatigénylés rövid bemutatása.

III. Az újrahasznosításra vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés bemutatása
Annak bemutatása, hogy az ágazati közadat-újrahasznosítási gyakorlat hogyan felel meg a Közadat tv. rendelkezéseinek, különösen:
a) a Közadat tv. díjazásra vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelőség bemutatása;
b) a Közadat tv. felhatalmazása alapján kiadott végrehajtási jogszabályokkal való összhang bemutatása.”

Forrás:
A Kormány 1310/2015. (V. 21.) Korm. határozata a közadatok széles körű újrahasznosításához szükséges intézkedésekről; Magyar Közlöny; 2015. évi 69. szám; 2015. május 21.; oldalak (pdf)
Lásd még: 2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról és 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról