Skip to main content
közigazgatási informatikapolitikai informatikatörvények, határozatok

Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezés keretében a 2015-2017. évekre tett vállalásairól szóló második akcióterv tervezete

Szerző: 2015. május 25.No Comments

Tájékoztató a Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezés keretében a 2015-2017. évekre tett vállalásairól szóló második akciótervéről
szóló előterjesztésről

A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership, OGP) nemzetközi kezdeményezés célja, hogy a civil szervezetek bevonásával erősítse a részes országok elkötelezettségét az átlátható kormányzás megteremtése és a társadalmi részvétel erősítése iránt, valamint államközi keretet nyújtson az erre vonatkozó nemzetközi jó gyakorlatok megosztásához. Az együttműködés küldetése továbbá az is, hogy ösztönözze a közigazgatási tevékenység minden szintjén a legmagasabb fokú szakmai integritás megvalósítását.

Magyarország e kezdeményezésnek 2012 júliusában lett a részese, a Kormány ekkor fogadta el a Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés elnevezésű nemzetközi kezdeményezéshez való csatlakozásáról szóló 1227/2012. (VII. 6.) Korm. határozatot. Ezt követően kezdődött meg az első akcióterv kidolgozása, amelyet a Kormány 2013 februárjában fogadott el.

Az első akcióterv vállalásait a 2013. július 1. és 2015. június 30. napja közötti első végrehajtási ciklusban kellett megvalósítani, a vállalások teljesülését kétszakaszos értékelés követte. Az értékelések során tett megállapítások figyelembe vételével történt a második akcióterv tervezetének az előkészítése, amelynek célja, hogy a tervezett vállalások teljesítésével további előrehaladás legyen elérhető a Nyílt Kormányzati Együttműködés szempontjából kihívást jelentő egyes területeken. Ennek érdekében a második nemzeti akcióterv célul tűzi ki – többek között – a helyi önkormányzatok nyilvánosság biztosításával kapcsolatos gyakorlatának a hatékonyabbá tételét, vagy az állampolgárok rendőri szervekkel való jobb kapcsolattartását elősegítő mobiltelefonos alkalmazás kifejlesztését.

1. melléklet a BM/5283/2015. számú előterjesztéshez
A KORMÁNY …../2015. (…..) Korm. határozata Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezés keretében a 2015- 2017. évekre tett vállalásairól szóló második akciótervéről

1. A Kormány egyetért Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés Kezdeményezés (a továbbiakban: OGP) keretében a 2015-2017. évekre tett vállalásairól szóló akciótervében (a továbbiakban: Akcióterv) foglaltakkal, és felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon az Akcióterv kormányzati portálon való közzétételéről, valamint az OGP Irányító Bizottsága részére történő megküldéséről.
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2015. június 30.

2. A Kormány az Akciótervben szereplő célkitűzések megvalósításához szükséges intézkedéseket e határozat szerint fogadja el.

3. A helyi önkormányzati döntéshozatal nyilvánosságának biztosításával és az ehhez fűződő közzététellel kapcsolatos gyakorlat hatékonyabbá tétele céljából módszertani útmutatót kell kidolgozni, amelynek széleskörű alkalmazását az önkormányzatok számára szervezett műhelymunkák útján kell előmozdítani valamennyi régióban.
Felelős: belügyminiszter Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. december 31.

4. Az online megismerhető költségvetési adatok közérthetőségét a grafikus megjelenítés színvonalasabbá tételével és az adatok naprakész elérhetőségét biztosító további intézkedésekkel kell javítani.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter belügyminiszter
Határidő: 2017. május 31.

5. Az érdekérvényesítőkkel való kapcsolattartásra vonatkozó szabályoknak történő megfelelést támogató útmutatót kell kiadni.
Felelős: belügyminiszter igazságügyi miniszter
Határidő: 2016. június 30.

6. A közérdekű adatok önálló, proaktív közzétételében is egyértelmű támpontot nyújtó, információszabadsággal kapcsolatos e-learning képzést kell kialakítani és biztosítani az államigazgatási és önkormányzati szervek továbbképzési programjában.
Felelős: belügyminiszter Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. június 30.

7. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem bevonásával a korrupciómegelőzés és integritás témáját népszerűsítő tréningcsomagot kell kidolgozni
a) az önkormányzatok számára, gondoskodva a tréningcsomag megismertetéséről a régióközpontokban tartott mintatréningek útján;
b) az állampolgárok számára, a további ingyenes felhasználás lehetőségével segítve a civil társadalmi tudatosság növelését.
Felelős: belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. december 31.

8. A jogszabályok és stratégiai tervdokumentumok társadalmi egyeztetéséhez felhasználóbarát elektronikus felületet kell kialakítani, amely lehetővé teszi a teljes egyeztetési folyamat nyomon követését.
Felelős: igazságügyi miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter belügyminiszter
Határidő: 2016. június 30.

9. Kísérleti projekt keretében meg kell vizsgálni, hogy az önkormányzati rendeletek és testületi ülési jegyzőkönyvek kereshetősége és feldolgozhatósága miként javítható egy nemzetközi szinten már bevált nyílt szabvány bevezetésével.
Felelős: belügyminiszter Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. május 31.

10. A rendőri szervek könnyebb elérhetőségét és az állampolgárokkal való jobb kapcsolattartását elősegítő ingyenes mobiltelefonos alkalmazást kell kidolgozni és hozzáférhetővé tenni.
Felelős:belügyminiszter
Határidő: 2017. május 31.

2. melléklet a BM/5283/2015. számú előterjesztéshez
Akcióterv
Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezés keretében a 2015-2017. évekre tett vállalásairól
…”

Forrás:
Magyarországnak a Nyílt Kormányzati Együttműködés kezdeményezés keretében a 2015-2017. évekre tett vállalásairól szóló második akcióterv tervezete; Belügyminisztérium; 2015. május 15.