Skip to main content
közigazgatás: magyar

Állami Számvevőszék: az Innovációs Hivatal és a Munkaügyi Hivatal ellenőrzése

Szerző: 2015. június 9.No Comments

„A központi alrendszer egyes intézményeinek ellenőrzése keretében lezárult a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) 2008 és 2013 közötti pénzügyi- és vagyongazdálkodása szabályszerűsének ellenőrzése. A NIH pénzügyi-, valamint vagyongazdálkodása a feltárt hibák és hiányosságok következtében nem volt szabályszerű, belső kontrollrendszere kialakítása és működtetése pedig összességében részben volt megfelelő. Az NMH többszöri átalakulást követően 2014. december 31-én jogutód nélkül megszűnt. A számvevőszéki ellenőrzés ellenőrzési program szerinti lefolytatásához szükséges dokumentumokat az intézmény teljes körűen nem bocsátotta az Állami Számvevőszék rendelkezésére, ezért az ellenőrzés végrehajtása meghiúsult, az ÁSZ pedig közreműködési kötelezettség megsértése miatt az illetékes hatósághoz fordult.

A Nemzeti Innovációs Hivatal ellenőrzése
A NIH a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős központi hivatal, amelyet a Magyar Köztársaság Kormánya 2004. január 1-jén alapított. 2009. június 1-jétől önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv volt. A NIH általános és egyetemleges jogutódja 2015. január 1-jétől a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH). A NIH irányító szerve az ellenőrzött időszakban négy alkalommal, az elnök személye három alkalommal változott.

Az irányító szerv a NIH-re vonatkozó alapítói, irányító szervi és ellenőrzési jogosultságokat – a feltárt hiányosságok kivételével – összességében szabályszerűen látta el. Az alapítói jogosultságok körében az alapító okiratot jellemzően késedelmesen ugyan, de módosították. Az irányító szervi jogosultságok gyakorlása során – a vezetői kinevezések visszavonása és a NIH elnökének a belső kontrollrendszer működésével kapcsolatos beszámoltatásának elmaradása kivételével – a jogszabály előírásainak megfelelően jártak el. Az ellenőrzési jogosultságukat szabályszerűen gyakorolták, ugyanakkor nem rögzítettek, nem érvényesítettek a közfeladat ellátásához, az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodáshoz számon kérhető követelményeket.

A kiadási előirányzatok felhasználása és a bevételi előirányzatok teljesítése során a kulcskontrollok működése nem volt megfelelő. Hibát a kötelezettségvállalás ellenjegyzése, a teljesítés igazolása, az utalvány ellenjegyzése és az érvényesítés gyakorlása során tárt fel az ellenőrzés. Az előirányzat-maradványok körében a kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása magas kockázatú volt. Az évközi korlátozó intézkedéseket betartották, a NIH-nek fizetési nehézségei nem voltak.

A vagyonhasznosítási bevételeknél a belső kontrollok nem működtek megfelelően. Az üzemeltetésre adott eszközök mérlegértéke nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, ugyanis a 2008-2009. években a leltárkiértékelések az eszközök nettó értékét nem tartalmazták. A vagyon állagának megóvásával összefüggésben fennálló kötelezettségeknek ugyan eleget tettek, a felújítások elmaradásával a tárgyi eszközök használhatósági foka romlott.
A belső kontrollrendszer egyes pillérei közül a kontrollkörnyezet kialakítása és működtetése szabályszerű volt, a kockázatkezelési rendszer, az információs és kommunikációs, és a monitoring rendszer részben volt szabályszerű, a kontrolltevékenységek kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű.

Az ÁSZ a Miniszterelnökséget vezető miniszternek, valamint az NKFIH elnökének fogalmazott meg javaslatokat, amelyekre intézkedési tervet kell készíteniük.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal ellenőrzése
Az NMH az ellenőrzött időszakban a foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi, munkaügyi, valamint állami szak- és felnőttképzési feladatokért felelős központi hivatal volt, amelyet a Magyar Köztársaság Kormánya 2001. július 1-jén, Foglalkoztatási Hivatal néven alapított. A Foglalkoztatási Hivatal 2007-től Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, 2011-től ismét Foglalkoztatási Hivatal, majd 2012-től NMH néven működött. Az NMH jogutódja volt a 2011. december 31-én beolvadással megszűnt Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségnek, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnek. Az NMH a 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján 2014. december 31-én jogutód nélkül megszűnt.

A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése során a Nemzeti Munkaügyi Hivatal a számvevőszéki ellenőrzés ellenőrzési program szerinti lefolytatásához szükséges dokumentumokat teljes körűen nem bocsátotta az Állami Számvevőszék rendelkezésére. Az intézmény kiadási előirányzatai felhasználása szabályszerűségének és a kapcsolódó pénzgazdálkodási belső kontrollok működésének, valamint az intézmény vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséhez kapcsolódó adatszolgáltatás hiánya miatt az ellenőrzési programban meghatározott feladatokat teljes körűen teljesíteni nem lehetett.

Az ellenőrzési program ellenőrzési céljaként, illetve fókuszkérdéseiként meghatározott, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal pénzügyi és vagyongazdálkodása jogszabályi előírásoknak és belső szabályzatainak való megfelelősége a dokumentumok hiánya miatt nem volt ellenőrizhető, az ellenőrzés végrehajtása meghiúsult.

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 28. § (5) bekezdése és 33. § (3) bekezdés a) pontja, továbbá az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 5. § (2) bekezdése alapján az ÁSZ a közreműködési kötelezettség megsértése miatt az illetékes hatóság felé jelzéssel élt.”

Forrás:
Az Innovációs Hivatal és a Munkaügyi Hivatal ellenőrzése; Állami Számvevőszék; 2015. június 9.