A Kormány 1342/2016. (VII. 5.) Korm. határozata a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

„1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a postaügyi és a nemzeti pénzügyi szolgáltatási feladatok ellátása, valamint a terület hatékony működtetése érdekében szükséges kormányzati koordináció ellátása érdekében – 2016. július 6. napjától – Bártfai-Mager Andreát a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

2. A kormánybiztos
a) előkészíti és végrehajtja a Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) 3. pont szerinti tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok és vagyonelemek tekintetében a Kormány vagyongazdálkodási politikáját, a hozzá tartozó gazdasági társaságok, intézmények és egyéb szervezetek létrehozására, átalakítására, valamint megszüntetésére vonatkozó döntéseket, ebben a körben szakmailag előkészíti a szükséges jogszabályokat, jogszabály-módosításokat,
b) irányítja és ellenőrzi a miniszter 3. pont szerinti tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok gazdálkodását, üzemeltetési, ingatlanfejlesztési és informatikai feladatait,
c) feladatkörében eljár és képviseli az állam érdekeit, valamint a miniszter helyett és nevében gyakorolja a tulajdonosi jogosítványokat a miniszter 3. pont szerinti tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok és vagyonelemek tekintetében,
d) részt vesz a feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokkal foglalkozó tárcaközi bizottságok, albizottságok és munkacsoportok munkájában.

3. A kormánybiztos az 1. pontban meghatározott feladatai körében ellátja
a) a miniszter helyett és nevében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.), valamint az MFB Zrt.-n keresztül az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett tulajdonába és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok feletti tulajdonosi jogok gyakorlását, ideértve az MFB Zrt.-re vonatkozó jogszabályok által a miniszter hatáskörébe utalt feladatokat,
b) a miniszter helyett és nevében a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Posta Zrt.) feletti tulajdonosi jogok gyakorlását, ideértve a Magyar Posta Zrt.-re vonatkozó jogszabályok által a miniszter hatáskörébe utalt feladatokat,
c) a nemzeti pénzügyi szolgáltatások továbbfejlesztésével kapcsolatos szabályozási, koordinációs és egyéb feladatokat,
d) a nemzeti pénzügyi szolgáltatások rendszere hitelintézeti hálózata kialakításának és fejlesztésének irányítását,
e) a miniszter helyett és nevében az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ENKSZ Zrt.) feletti tulajdonosi jogok gyakorlását, ideértve az ENKSZ Zrt.-re vonatkozó jogszabályok által a miniszter hatáskörébe utalt feladatokat,
f) a miniszter helyett és nevében a KAF Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: KAF Zrt.) feletti tulajdonosi jogok gyakorlását, ideértve a KAF Zrt.-re vonatkozó jogszabályok által a miniszter hatáskörébe utalt feladatokat,
g) a miniszter helyett és nevében egyes, jogszabály vagy kormányhatározat által a postaügyért felelős miniszter feladatkörébe tartozó társaságok állami tulajdonú részesedései feletti tulajdonosi jogok gyakorlását, valamint szabályozott piacra bevezetett és nem bevezetett kibocsátók által kibocsátott pénzügyi eszközök (többek között, de nem kizárólagosan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok) vagyonkezelését,
h) a fejlesztési banki és a postai ágazatra vonatkozó szakpolitikák, fejlesztések, stratégiák és egyedi kormánydöntések előkészítésének és felügyeletének irányítását és a kapcsolódó szabályozási feladatokat,
i) az egyetemes postai szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségek általános kereteinek kialakításával, valamint az egyetemes postai szolgáltatás méltánytalan többletterhének megtérítésével kapcsolatos feladatokat, meghozza továbbá a miniszter helyett és nevében a postaügyért felelős miniszter hatáskörébe utalt döntéseket,
j) a miniszter helyett és nevében az Egyetemes Postai Közszolgáltatási Szerződés megkötésével, módosításával és megszüntetésével, valamint az abban foglaltak végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,
k) a miniszter helyett és nevében az MFB Zrt., a Magyar Posta Zrt., az ENKSZ Zrt. és a KAF Zrt. tevékenységét érintő, kötelezettségvállalást nem tartalmazó nemzetközi megállapodások, nyilatkozatok aláírásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

6. A kormánybiztos közvetlenül irányítja a Miniszterelnökségen a Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásokért és Postaügyekért Felelős Államtitkári Kabinet tevékenységét.

8. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.
9. A Kormány felhívja a kormánybiztost, hogy a postaügyi és nemzeti pénzügyi szolgáltatási feladatok hosszú távú, stabil ellátásának elősegítése érdekében készítsen átfogó stratégiát és tegyen javaslatot a Kormány részére a feladatkörébe tartozó valamennyi feladat vonatkozásában a szükséges szervezeti és eljárási folyamatok átalakítására.
Határidő: 2016. szeptember 15.”

Forrás:
A Kormány 1342/2016. (VII. 5.) Korm. határozata a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól; Magyar Közlöny; 2016. évi 99. szám; 2016. július 5.; 7909-7910. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: energia, gazdaság, informatika, közigazgatás:magyar, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.