A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi felügyeleti tervéből: barangolási (roaming) díjak és hálózatsemlegeség

„…II. Az NMHH Hivatalának hatáskörébe tartozó, elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos piacfelügyeleti ellenőrzések
1. HPF1/2017 – Roaming szolgáltatással kapcsolatos előírások szolgáltatók általi teljesítésének ellenőrzése
Az Uniós Roaming Rendelet 6a. cikke előirányozza a kiskereskedelmi barangolási (roaming) többletdíjak eltörlését. A Roaming rendelet előírásainak teljesülését az idei, 2016-os évben is
folyamatosan figyelemmel követjük, és a jövő évben is indokolt ezt tenni, ugyanis a roaming rendelet a jövő évben teljesítendő kötelezettségeket is ró a szolgáltatókra.

A Roaming Rendelet 6f. cikk (1) bekezdése meghatároz egy átmeneti időszakot (2016. április 30. napjától 2017. július 14. között), mely időszak alatt az egyes szolgáltatók még többletdíjat
alkalmazhatnak a szabályozott kiskereskedelmi barangolási szolgáltatások nyújtásáért. E többletdíj nem lehet több, mint a Roaming Rendelet 6. e cikkében meghatározott maximális ár. Az átmeneti időszak fő célkitűzése az volt, hogy előkészítse a roaming rendelet második, jelentősebb lépését, mely szerint 2017. június 15-től a szolgáltatók a belföldi kiskereskedelmi áron felül
főszabályként semmilyen többlet díjat nem számíthatnak majd fel. Így a szolgáltatók nem kérhetnek majd többletdíjat a mobilhívások kezdeményezéséért és fogadásáért, az SMS-üzenetek küldéséért és fogadásáért, valamint a szabályozott barangolás idején igénybe vett adatátviteli szolgáltatásokért.

2. HPF2/2017 – Hálózatsemlegességi intézkedésekkel kapcsolatos előírások szolgáltatók általi teljesítésének ellenőrzése
A hálózatsemlegességi intézkedésekkel kapcsolatos előírásokat és kötelezettségeket meghatározó TSM Rendelet célja olyan Unión belül közös szabályok létrehozása, amelyek biztosítják az internethozzáférési szolgáltatások nyújtása során a forgalom tekintetében az egyenlő és megkülönböztetéstől mentes bánásmódot, és a végfelhasználók kapcsolódó jogait. A TSM Rendeletben előírt intézkedések megfelelnek a technológiasemlegesség elvének, azaz egy meghatározott technológiatípus alkalmazását sem írják elő vagy részesítik előnyben, továbbá a nemzeti szabályozó hatóságok
feladatává teszi a követelmények teljesülésének nyomon követését és betartásának biztosítását.

A vizsgálat célja, hogy Hatóság ellenőrizze a megkülönböztetés-mentes, a mindenkori technológia fejlettségi szintnek megfelelő minőségben nyújtott internet-hozzáférési szolgáltatások folyamatos
rendelkezésre állását. A tervfeladat elsősorban azt célozza meg, hogy a Hatóság nyomon kövesse, hogy a szolgáltatók hogyan építik be az általuk alkalmazott szerződési feltételekbe és eljárásaikba a Rendelet közvetlen hatállyal bíró követelményeit, illetve milyen lépéseket tesznek azok érvényesülése érdekében.

A TSM Rendelet értelmében a nemzeti szabályozó hatóságoknak évente jelentést kell közzétenniük nyomkövetési tevékenységeikről és az annak keretében nyert megállapításaikról, és e jelentéseket be kell nyújtaniuk a Bizottságnak és a BEREC-nek [Body of European Regulators for Electronic Communications]. A tervfeladat végrehajtása ennek a jelentésnek az előkészítését is szolgálja…

Forrás:
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi felügyeleti terve. Elektronikus hírközlés, posta; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság; 2016. december 12.
Telecoms Single Market (TSM) rendelet/Uniós roaming rendelet, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/2120 RENDELETE (2015. november 25.) a nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, hírközlés, közigazgatás:magyar, távközlés
Kiemelt szavak: , , , , , , , , .
Közvetlen link.