A Kormány 1444/2017. (VII. 5.) Korm. határozata a kormányzati informatikai infrastruktúra környezet konszolidációjáról és a központosított kormányzati infokommunikációs szolgáltatások továbbfejlesztéséről

„A Kormány
1. a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia Digitális Állam pillér átfogó célkitűzéseinek megvalósítása körében egyetért azzal, hogy a közigazgatási, kormányzati célú informatikai feladatokra szánt források tervezhető, takarékos és átlátható felhasználását fenntartható módon kell biztosítani azzal, hogy az ilyen módon finanszírozott működési környezetben az állam tulajdonában lévő informatikai infrastruktúrák optimális kihasználásával, azok összehangolásával, továbbá ezek működési biztonságának és stabilitásának növelésével biztosítani kell, hogy a központosított kormányzati informatikai szolgáltatások fokozatosan és teljeskörűen kiterjesztésre kerüljenek – a jogszabályban meghatározott szervi, illetve tárgyi kivételekkel – a Kormány vagy az egyes miniszterek által irányított vagy felügyelt intézményi kör egészére;

2. felhívja
a) a belügyminisztert, hogy a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) bevonásával intézkedjen a kormányzati működés szempontjából kiemelt jelentőségű, országos informatikai rendszereknek működési környezetet biztosító – elsősorban Budapesten, a megyeszékhelyeken, valamint a nagyobb városokban létesített – a Kormány irányítása, felügyelete alá tartozó szervek által fenntartott géptermek fizikai és működtetési szempontú helyszíni felméréséről;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2018. március 31.

3. felhívja a belügyminisztert, hogy
a) a 2. pont szerinti helyszíni felméréssel érintett géptermet működtető szervezet felett irányítási vagy felügyeleti jogkört gyakorló miniszter bevonásával készítsen migrációs ütemtervet és annak végrehajtására vonatkozó előterjesztést a Kormány számára a felmért géptermekben működtetett egyes rendszerek Kormányzati Adatközpontba történő integrálására, vagy – ha a Kormányzati Adatközpontba történő migráció jogszabályban nevesített, vagy egyéb objektív ok miatt nem hajtható végre – az érintett gépterem IT biztonsági, technikai és fizikai védelmi rendszereinek szükséges mértékű fejlesztésére, megerősítésére vonatkozó javaslatáról;

b) az a) alpont szerinti előterjesztés keretében géptermi bontásban mutassa be az integrálásra javasolt egyes rendszerek vonatkozásában a migráció végrehajtásának módját, ütemtervét, tervezett időtartamát, annak forrásszükségletét, továbbá az integrációt követő időszakra vonatkozóan a Kormányzati Adatközpont működtetője és a migrációval érintett rendszerekkel támogatott közfeladat ellátásáért felelős szervezet közötti feladatelhatárolási, szolgáltatási, működtetési modellre vonatkozó javaslatát;
Felelős: belügyminiszter érintett miniszterek
Határidő: 2018. június 30.

4. felhívja a belügyminisztert, hogy – a nemzetgazdasági miniszter bevonásával – a NISZ Zrt. közreműködésével vizsgálja meg és készítsen előterjesztést a Kormány számára, a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a NISZ Zrt. működési körében felmerülő költségekről és működtetési megoldásokról, amelynek hatásvizsgálatában részletesen mutassa be a szervezeti rendszer átalakítása során 2017. március 31-ig végrehajtott és a továbbiakban tervezett migrációs feladatok számszerűsített költséghatásait, ennek részeként a várhatóan felmerülő költségek fedezetéül szolgáló forrásigény részletes bemutatását, a kimunkált forrásigény fedezeteként számba vehető, a közfeladat átadáshoz kapcsolódó költségvetési forrásátcsoportosítást figyelembe vehető hatásait, valamint a kormányzati intézkedés eredményeként a központosított infokommunikációs kiadások vonatkozásában 2017–2020 közötti időszak vonatkozásában prognosztizálható költségvetési megtakarításokat;
Felelős: belügyminiszter nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

8. felhívja a belügyminisztert, hogy – a nemzetgazdasági miniszter bevonásával – készítsen előterjesztést olyan módszertant és gyakorlati eljárásrendet tartalmazó jogszabály tervezetéről, amely biztosítja az egyes közfeladatoknak, vagy az annak ellátásához szükséges egyes informatikai infrastruktúra elemeknek központi költségvetési szervtől, központi költségvetésen kívüli (a közfeladat ellátására, vagy az infrastruktúra működtetésére jogszabályban kijelölt) 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társasághoz történő átadásának esetére, a közfeladat ellátására, vagy az infrastruktúra működtetésére az átadó szerv költségvetésében a feladat átadását megelőző időszakban biztosított források, objektív adatokon alapuló számszerűsítésével vagy – és ennek hiányában – előzetesen és általános érvénnyel rögzített kötelező kiszámítási szabály alkalmazásával meghatározott összegnek a jövőbeni zökkenőmentes átadását;
Felelős: belügyminiszter nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. november 30.

9. felhívja a belügyminisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter és a nemzetgazdasági miniszter bevonásával – annak érdekében, hogy az állami érdekű infokommunikációs közszolgáltatások teljesítésében közreműködő állami tulajdonú gazdasági társaságok költségtervezése és elszámolási rendszere átlátható módon, a központi költségvetés teherbíró képességének figyelembevételével, a források hatékony és takarékos felhasználásának szem előtt tartásával összehangolásra kerüljön – vizsgálja meg, és készítsen a Kormány részére előterjesztést a 346/2010. Kr. szerinti kormányzati célú hálózatok költségalapú működtetési gyakorlatának felülvizsgálatáról, a költségtervezés és elszámolás rendszerének összehangolásáról, a szolgáltatások nyújtásában érintett állami tulajdonú gazdasági társaságok szolgáltatói szerepéről, a modell továbbfejlesztéséről és a fentiek elérése érdekében szükséges jogszabályok tervezetéről;
Felelős: belügyminiszter nemzeti fejlesztési miniszter nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. november 30.

10. az elektronikus közigazgatás kiterjesztéséről szóló 1743/2014. (XII. 15.) Korm. határozat 3. pontjától eltérően felhívja a belügyminisztert, hogy – a nemzetgazdasági miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – dolgozza ki és terjessze a Kormány elé jóváhagyásra az elektronikus közigazgatási szolgáltatások, valamint a kormányzati informatikai rendszerek hosszú távú fenntartását és üzemeltetését költséghatékonyan biztosító finanszírozási modellt, és gondoskodjon annak a központi költségvetés tervezési folyamatába történő gyakorlati alkalmazásáról;
Felelős: belügyminiszter Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a finanszírozási modell előterjesztése tekintetében 2018. február 28.
a központi költségvetés tervezése tekintetében a 2019. évi költségvetés tervezésétől kezdődően

11. visszavonja a központosított kormányzati infokommunikációs szolgáltatások továbbfejlesztéséhez szükséges egyes feladatokról szóló 1717/2013. (X. 9.) Korm. határozatot…”

Forrás:
A Kormány 1444/2017. (VII. 5.) Korm. határozata a kormányzati informatikai infrastruktúra környezet konszolidációjáról és a központosított kormányzati infokommunikációs szolgáltatások továbbfejlesztéséről; Magyar Közlöny; 2017. évi 109. szám; 2017. július 5.; 17551-17553. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.