Sagyibó Viktort a Miniszterelnökség hatáskörébe tartozó KÖFOP-projektek végrehajtását koordináló miniszteri biztossá nevezték ki

„A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva a következő utasítást adom ki:
1. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján 2017. október 26. napjától 2018. április 25. napjáig Sagyibó Viktort miniszteri biztossá (a továbbiakban: miniszteri biztos) nevezem ki.

2. § (1) A miniszteri biztos
a) koordinálja
aa) a Miniszterelnökség,
ab) a Miniszterelnökséget vezető miniszter vagy az általa átruházott hatáskörben eljáró állami vezető irányítása alá tartozó költségvetési szerv,
ac) a Miniszterelnökséget vezető miniszter vagy az általa átruházott hatáskörben eljáró állami vezető tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaság által megvalósított, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programból támogatott projektek (a továbbiakban együtt: projektek) végrehajtását,
b) az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által kijelölt személyként a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság tagja,
c) az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter delegáltjaként a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program monitoring bizottságának tagja,
d) vezeti a 3. § szerinti, a projektekkel kapcsolatos koordinációs tevékenységet támogató munkabizottságot,
e) gondoskodik a projektek végrehajtásáról.

(2) A miniszteri biztos az (1) bekezdés szerinti koordinációs tevékenysége keretében különösen
a) áttekinti az (1) bekezdés szerinti projekteket, amely során felméri a projektek egymáshoz való kapcsolódásának jelenlegi és jövőbeli lehetőségeit, javaslatot tesz a fejlesztések közötti szinergiák javításának módszereire, eszközeire,
b) folyamatosan nyomon követi és jelentésekben értékeli a projektek előkészítésének és megvalósításának státuszát,
c) szakmai támogatást nyújt a projektek gazdái számára műszaki és szakmai szempontból koherens fejlesztések elősegítése érdekében.

(3) A miniszteri biztos az (1) bekezdés szerinti feladatai végrehajtásáról tájékoztatást ad és beszámol a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program végrehajtásáért felelős kormánybiztos (a továbbiakban: kormánybiztos) részére, valamint – felkérésre – közreműködik a kormánybiztos feladatainak ellátásában.

(4) A Miniszterelnökség projektek megvalósításával érintett állami vezetői, valamint a projektek megvalósításával összefüggésben az (1) bekezdés ab) alpontja szerinti költségvetési szervek és az (1) bekezdés ac) alpontja szerinti gazdasági társaságok vezetői
a) közreműködnek a miniszteri biztos feladatainak ellátásában, és
b) a miniszteri biztos feladatainak ellátásához szükséges adatokat, információkat, elemzéseket a miniszteri biztos rendelkezésére bocsátják.

3. §
(1) A projektekkel kapcsolatos koordinációs tevékenységet a miniszteri biztos által vezetett munkabizottság támogatja.
(2) A munkabizottság tagjai a Miniszterelnökség projektek megvalósításával érintett állami vezetői, valamint a projektek megvalósításával összefüggésben az (1) bekezdés ab) alpontja szerinti költségvetési szervek és az (1) bekezdés ac) alpontja szerinti gazdasági társaságok vezetői. A miniszteri biztos a munkabizottság ülésére eseti jelleggel más személyeket is meghívhat.
(3) A munkabizottság ülését a miniszteri biztos hívja össze. A munkabizottság működésének rendjét, ülésezési gyakoriságát, valamint a helyettesítés szabályait a munkabizottság határozza meg.

4. § A miniszteri biztos tevékenységét a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítja.

5. § A miniszteri biztos tevékenysége ellátásáért a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti díjazásra és juttatásokra jogosult.

6. § A miniszteri biztost tevékenységének ellátásában 3 fős titkárság segíti.

7. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter”

Forrás:
42/2017. (XI. 6.) MvM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről; Nemzeti Jogszabálytár
A Miniszterelnökséget vezető miniszter 42/2017. (XI. 6.) MvM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről; Hivatalos Értesítő; 2017. évi 55. szám; 2017. november 6.; 5270-5271. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , , , , , , .
Közvetlen link.