A Kormány 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete a Kormányzati Adatközpont működéséről

„…2. Központi szolgáltató
3. § A közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: központi szolgáltató) útján működteti a  Kormányzati Adatközpontot, amelynek keretében az  1.  mellékletben meghatározott KAK Felhő szolgáltatást, KAK Hoszting szolgáltatást és adatmegőrzési szolgáltatást (a továbbiakban együtt: adatközponti szolgáltatások) nyújt a felhasználók részére.

3. Az adatközponti szolgáltatások igénybevételi formái
4. § (1) Az  adatközponti szolgáltatások igénybevétele a  különböző működési esetekhez tartozó kötelező vagy önkéntes igénybevételi formában történhet.

(2) A  2.  mellékletben meghatározott KÖFOP projektek keretében fejlesztett szakrendszerek esetében a szakrendszert adatgazdaként működtető szervezet számára kötelező a Kormányzati Adatközpont igénybevétele.

5. § (1) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a  kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdése alapján a  nemzeti távközlési gerinchálózat igénybevételére jogosult, e  rendelet alapján kötelezett felhasználónak nem minősülő szerv önként csatlakozó felhasználóként a  következő
célokból veheti igénybe az adatközponti szolgáltatásokat, ha az általa fenntartott rendszer működése adatközponti szolgáltatások igénybevételével biztosítható:
a) új infrastruktúra fejlesztése,
b) meglévő infrastruktúra amortizációs cseréje,
c) meglévő infrastruktúra kapacitásbővítése,
d) az  állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvénynek (a továbbiakban: Ibtv.) való megfelelés, vagy
e) meglévő kapacitáson felüli szabad kapacitás igénybevétele.

(2) Az  önként csatlakozó felhasználó az  adatközponti szolgáltatások igénybevételére irányuló szándékát az e célra működtetett elektronikus megoldás igénybevételével – az adatközponti szolgáltatások igénybevételéhez szükséges regisztrációs dokumentumokkal együtt – benyújtott kérelemben jelenti be a miniszternek.

(3) A miniszter a (2) bekezdés alapján benyújtott kérelem és egyéb regisztrációs dokumentumok alapján – a központi szolgáltató javaslatát is mérlegelve – dönt a csatlakozás engedélyezéséről és annak legkorábbi időpontjáról.

6. § (1) A  2.  mellékletben meghatározott KÖFOP projektek keretében fejlesztett szakrendszereken túl a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 61/A. §-a szerinti informatikai fejlesztést végrehajtó, az állami szervek informatikai
fejlesztéseinek koordinációjáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó szervezetek, továbbá a  központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.  mellékletében szereplő szervezetek kötelesek az adatközponti szolgáltatások igénybevételi lehetőségét a központi szolgáltatóval
közösen megvizsgálni, ha a szervezet
a) meglévő saját külső infrastruktúra fejlesztését amortizációs célú csere, kapacitásbővítés, továbbá az Ibtv.-ben foglalt biztonsági szintnek való megfelelés indokával kívánja végrehajtani,
b) újólag fejlesztett vagy meglévő saját rendszereinek üzemeltetését nem képes az  Ibtv. szerinti besorolási szinthez tartozó követelményeknek megfelelő szinten biztosítani,
c) olyan új rendszert fejleszt, amely infrastruktúrabővítéssel jár, vagy
d) a 7. § (1) bekezdésében meghatározott sürgősségi esetekben veszi igénybe a szolgáltatást…”

Forrás:
A Kormány 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete a Kormányzati Adatközpont működéséről; Magyar Közlöny; 2017. évi 230. szám; 2017. december 28.; 38630-38642. oldalak (PDF)

A bejegyzés kategóriája: informatika, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.