Megjelent az Információs Társadalom legújabb száma: 2017. XVII. évf. 4. szám

Teljes lapszám
Teljes lapszám megtekintése vagy letöltése PDF

Tartalomjegyzék
Tanulmányok
Virtuális valóság az oktatásban – Ment-e a VR által az oktatás elébb?
2016-ot ugyan a virtuális valóság évének nevezték (virtual reality, VR), de a technológia áttörését mégsem hozta el. Az elmaradt siker is fontos jelzés arra, hogy érdemes a VR társadalmi érvényességének komplex kérdésével, kihívásaival foglalkoznunk. Jelen tanulmány ennek egy speciális területére, az oktatási célú VR-ra összpontosít. Miközben kutatása már az 1990-es évek közepétől megélénkült, legalábbis a nemzetközi színtéren, a próféciákkal és várakozásokkal szemben a legutóbbi időkig nem látunk lényegi változást az oktatási célú VR terjedésében (sem). Habár a tudományos vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a VR hatásai az oktatás hatékonyságára, a tanulás eredményességére alapvetően pozitívak, egyebek mellett a technológia ára, a szükséges infrastrukturális feltételek, a digitális szakadék(ok) és a hiányzó kompetenciák egyelőre hátráltatják érvényesülését a pedagógiai stratégiákban. A tanulmány bemutatja az oktatási célú VR-ral kapcsolatos meghatározó elméleteket, kutatási témákat, kitér a VR és a tanulás módszertani összefüggéseire, a technológia tervezésének szempontjaira és az oktatási VR időszerű kihívásaira. Egyúttal bemutatja az oktatói célcsoportban a VR alkalmazásával kapcsolatban az utóbbi években végzett felmérések eredményeit, annak érdekében, hogy az oktatási VR aktuális helyzetéről reális képet nyújtson.
Aczél Petra PDF

Okos város: trendtémák és koncepciók
Tanulmányunk célja globális látleletet adni az aktuális okos város trendtémákról és koncepciókról a legnépszerűbb nyilvános, kollaborációs dokumentációk alapján. A témát először a tudományos szakirodalom változó hangsúlyainak rövid összefoglalása vezeti fel. Ezt követően kormányzati, üzleti és egyetemi-kutatási együttműködések dokumentumai alapján egy szisztematikus összeállított korpusz bemutatására kerül sor. Az elemzési módszertan ismertetése után kvantitatív szövegelemzésre és szöveg alapú kapcsolatháló-elemzésre kerül sor az aktuális trendtémák kimutatásához. Végül a korpuszban legtöbbet hivatkozott koncepciók rövid ismertetése következik. A végeredmény egy olyan összegzés, mely ajánlásokat fogalmaz meg az okos város tervezéshez a tudományos szakirodalom, a legnépszerűbb és legkeresettebb, széles nyilvánosságnak szóló, összefoglaló dokumentációkban megfogalmazott aktuális trend témák, illetve a kutatási korpuszon legtöbbet hivatkozott városkoncepciók alapján.
Fehér Katalin PDF

A mesterséges intelligencia: egy új létréteg kialakulása?
A tanulmány a mesterséges intelligencia utóbbi évtizedekben megfigyelhető, növekvő erejének elemzésére az eddigi evolúciós ugrások ontológiai leírását veszi alapul, elsősorban Nicolai Hartmann nyomán. Az emberi értelmi struktúrák növekedésével Hartmann a szellemi létréteg fizikai, biológiai és a lelki-tudati létrétegek fölé épülését, és ezzel együtt az ezek általi hordozottságát emelte ki. A tanulmány elemzései szerint a mesterséges, gépi értelem növekvő ereje az eddigiekben ezt csak fokozta, de új létrétegként nem emelkedett az eddigi emberi lét négy létrétegű szerkezete fölé. Ám ha a többek által prognosztizált önszerveződő mesterséges intelligencia tényleg kialakulna a jövő évtizedeiben, akkor ez egy új evolúciós ugrásként érintené a földi evolúció eddigi létrétegeit. A tanulmány hipotézise szerint azonban ez nem lenne leírható az eddigiek után egy újabb létréteg többi fölé épüléseként, hanem csak a függetlenné vált értelmi létréteg közvetlen fizikai-mechanikai létre való ráutaltságaként.
Pokol Béla PDF

Az adattudatosság szintjei és útjai
Az adatrobbanásból nem egyedül a kereskedelmi szektor profitál, mivel növekvőben van azoknak a nonprofit kezdeményezéseknek, illetve kormányzati intézkedéseknek a száma, melyeknek középpontjában a civilektől jövő adatok begyűjtése áll. Publikációmban szeretném szemléltetni az adattudatosság különböző kontextusait: az adatvédelem és a magánszféra értelmezésével kezdem, majd bemutatom, hogy milyen kutatások vizsgálták a magánszféra kérdéseit. Ahhoz, hogy megértsük, milyen skálán mozog az adattudatosság, a két végletet kell megismerni, vagyis egyfelől azokat a nemzetközi kezdeményezéseket, melyek arra irányulnak, hogy civilek járuljanak hozzá személyes adataikkal egy társadalmi ügy vagy probléma megoldásához, másfelől ugyanígy fontos azoknak a negatív implikációknak a vizsgálata, melyek a fogyasztókat elriasztják a személyes adataik kiadásától. A viselkedésalapú adatok megosztását a földrajzi, kulturális, gazdasági, történelmi tényezők mellett befolyásolhatja, hogy egy adott ország vállalati, kormányzati, szakmai szervezetei mennyire készítik fel az állampolgárokat a digitális forradalomra. Írásomban ezért áttekintést adok arról is, hogy Magyarországon a hatóságok, a civil szféra és a szakmai szervezetek milyen mértékben foglalkoznak a változó világ kihívásaival.
Benkő Lívia PDF

Háttér
Társadalmi fejlődés, információtechnológia és az ábrázolás nehézségei
Előzetes kommentárok Ian Morris tanulmányához
Z. Karvalics László PDF

Az információs társadalom klasszikusai
Az információtechnológia civilizációs pályája: mérés és osztályozás
Ian Morris a társadalmi fejlődés (social development) fogalmával az emberi közösségek képességét fejezi ki „dolgok elintézésére” a világban. Az így értelmezett társadalmi fejlettség mérhető és összehasonlító állapotokat jelent, térben és időben. Morris 4 tényező (az energiafelhasználás, a társadalmi szerveződés, az információtechnológia és a hadviselő kapacitás) kvantifikálásával megszerkesztett indexét kifejtő könyvéből az információtechnológiára vonatkozó, a többihez hasonlóan a Kelet és a Nyugat összehasonlítására épülő fejezetet fordítottuk le. Úttörő okfejtései és becslései remek kiindulópontok, hogy újraértékeljük és alaposan végiggondoljuk az információtechnológia helyét és „küldetését” a beavatkozásképesség, a cselekvési hatékonyság szempontjából. A tanulmányt Z. Karvalics László bevezetésével közöljük.
Morris, Ian PDF

Konferenciabeszámoló
MI mit tud?
Képes Gábor PDF

Forrás:
2017. XVII. évf. 4. szám; INFONIA Alapítvány, Gondolat Kiadó; 2018. február

A bejegyzés kategóriája: informatika, szakirodalom, társadalom, technika, történelem
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.