45/2018. (III. 19.) Korm. rendelet az állami és önkormányzati közfeladat-kataszterről

„…1. § E rendelet alkalmazásában

3. közfeladat: az államháztartásról szóló törvény szerinti közfeladat,

4. közfeladat-kataszter: a hatékony állami feladatellátás biztosítása, továbbá a kormányzati döntéshozatal támogatása céljából az egyes közfeladatokat a teljesség igényével – a közfeladat ellátásáért felelős, valamint a közfeladatot megállapító jogszabály meghatározásával – leíró, deklaratív hatályú, internetes felületen elérhető és nyilvános digitális adatbázis,

2. § (1) A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter a Pest Megyei Kormányhivatal útján működteti a közfeladat-katasztert. A Pest Megyei Kormányhivatal ellátja a jogosultságkezeléssel, valamint a közfeladat-kataszter alkalmazásszintű működtetésével kapcsolatos feladatokat.

(2) A közfeladat-kataszter informatikai üzemeltetését a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi.

3. § (1) A közfeladat-kataszter tartalmának naprakészen tartását a 4. § (1) bekezdése szerint felelős személy köteles elvégezni.

(2) A közfeladat-kataszter tartalmát érintő változások átvezetését a vonatkozó jogszabályi rendelkezés hatálybalépésétől számított harminc napon belül kell végrehajtani.

(3) Ha egy közfeladat tekintetében több, a 4. § (1) bekezdése szerint felelős személy érintett, a közfeladat-kataszter tartalmának naprakészen tartását a szabályozási területért első helyen felelős miniszter köteles elvégezni.

(2) A közfeladat-kataszterben új közfeladat rögzítését, a közfeladat-kataszterben lévő közfeladat tartalmi módosítását, illetve törlését a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter – formai és tartalmi ellenőrzést követő – jóváhagyásával lehet végrehajtani. A formai és tartalmi ellenőrzést a közigazgatás-szervezésért felelős miniszternél a rögzítési, a módosítási, illetve törlési javaslat megtételekor az (1) bekezdés szerint felelős személy kezdeményezi.

5. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

6. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

Forrás:
45/2018. (III. 19.) Korm. rendelet az állami és önkormányzati közfeladat-kataszterről; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 45/2018. (III. 19.) Korm. rendelete az állami és önkormányzati közfeladat-kataszterről; Magyar Közlöny; 2018. évi 38. szám; 2018. március 19.; 1773-1775. oldalak (PDF)
Lásd még: Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső piaci szolgáltatásokról

A bejegyzés kategóriája: jog, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , .
Közvetlen link.