301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

„…1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed:

a) a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsra (a továbbiakban: NHIT),

b) a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (a továbbiakban: Digitális Kormányzati Ügynökség).

(2) Az informatikai beszerzések során e rendelet előírásai szerint jár el:

a) a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv, a Miniszterelnöki Kormányiroda,

b) az a) pontban szabályozott költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi és helyi költségvetési szerv vagy intézmény,

c) a Kormány által alapított, illetve a Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítvány és közalapítvány,

d) a Kormány tagja, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv vagy más személy vagy szervezet tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, az állam 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, vagy e gazdasági társaság 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság,

e) az a)–d) pontokba nem tartozó olyan szervezet, amely a csatlakozást önként vállalja. [az a)–e) pont együtt a továbbiakban: érintett szervezet]

(3) E rendelet meghatározza

a) a Digitális Kormányzati Ügynökség közfeladatait,

b) az NHIT feladatait,

c) az érintett szervezetek informatikai beszerzésével összefüggő adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit,

d) a kormányzati központosított informatikai közbeszerzési rendszer részletes szabályait,

e) a Digitális Kormányzati Ügynökség által a központosított közbeszerzés lefolytatása során ellátott feladatokért fizetendő közbeszerzési díj mértékét,

f) az NHIT szervezetét, valamint

g) az NHIT eljárására vonatkozó szabályokat.

2. Az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács és a Digitális Kormányzati Ügynökség feladatai

2. § A Digitális Kormányzati Ügynökség a kormányzati informatikai beszerzések központosításával és az egyes informatikai beruházások szükségességéről szóló döntés központosításával kapcsolatos – e rendeletben meghatározott – állami feladatokat közfeladatként látja el.

3. § (1) Az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter a Digitális Kormányzati Ügynökségen keresztül összehangolja a kormányzati informatikai beszerzések körében a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek munkáját.

(2) A miniszter (1) bekezdés szerinti hatásköre, a 12. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel, nem terjed ki az irányító hatósági feladatokat ellátó minisztériumi szervezeti egységek feladat- és hatáskörébe tartózó kérdésekre.

4. § (1) Az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)

a) ellátja az érintett szervezetek informatikai beszerzési tevékenységének szakmai felügyeletét;

b) e rendeletben meghatározottak szerint elbírálja az érintett szervezetek informatikai beszerzésre vonatkozó igényeit;

c) a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 13. §-ában meghatározottakkal összhangban figyelemmel kíséri e rendelet alkalmazása során az NHIT által meghatározott e-közigazgatási és informatikai fejlesztési irányok megvalósulását.

(2) A Digitális Kormányzati Ügynökség

a) közreműködik a miniszter (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott feladatainak ellátásában;

b) koordinálja és ellenőrzi az érintett szervezetek informatikai beszerzési tevékenységének megvalósítását, javaslatot tesz egyes informatikai fejlesztések megvalósításának módjára;

c) összehangolja az érintett szervezetek informatikai beszerzési tevékenységeit biztosító szolgáltatásokat;

d) megvizsgálja az érintett szervezetek éves összesített informatikai beszerzési tervét, költségkerettervét, továbbá informatikai beszerzési igényét;

e) központi beszerző szervként lebonyolítja az e rendeletben meghatározott keretek között az érintett szervek informatikai tárgyú beszerzéseit;

(3) Az NHIT a Kormány részére

a) véleményezi a kormányzati informatikai beszerzésekre és alkalmazásfejlesztésekre vonatkozó javaslatokat;

b) javaslatot tesz a kormányzati informatikai fejlesztések és alkalmazásfejlesztések irányának meghatározására;

c) a miniszterelnök felkérésére véleményezi a Kormány hírközléssel és az informatikával összefüggő előterjesztéseit, egyedi döntéseit.

(4) Az NHIT a kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos feladatkörében minden évben megvizsgálja a Digitális Kormányzati Ügynökség által a miniszternek beterjesztett éves informatikai beszerzési terveket, valamint informatikai fejlesztési terveket.

(5) Az NHIT ellátja a kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatban e rendeletben meghatározott feladatokat…”

Forrás:
301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről; Magyar Közlöny; 2018. évi 213. szám; 2018. december 27.; 36979-36988. oldalak (PDF)

A bejegyzés kategóriája: hírközlés, informatika, Internet, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, távközlés, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , .
Közvetlen link.