Az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséről: egyes kormányrendeleteknek a Digitális Kormányzati Ügynökség feladataival kapcsolatos módosításáról

„…1. Az állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról szóló 228/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása
Az állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról szóló 228/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Infofejl. Korm. rendelet) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság a miniszter 3. § szerinti álláspontja kialakítása érdekében a miniszter részére az informatikai fejlesztési tervek tekintetében megfelelő hozzáférést biztosít a KIBER rendszerben. A miniszter álláspontja és az azzal kapcsolatos adatok – ideértve az állami szerv által megküldött adatokat, valamint az állami szerv és a miniszter közötti e rendelet szerinti ügyekben történt kommunikációt – a KIBER rendszerben rögzítésre kerülnek.”

2. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) I. Fejezete a következő 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. § A miniszterelnök a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló Korm. rendelet szerint az abban meghatározott szervezetek tekintetében gondoskodik az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséről.”

(2) A Statútum 7. § (1) bekezdés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszterelnök kabinetfőnöke a Kormány)

„5. – a 3/A. §-ban foglalt kivétellel – e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért – a 13. § g) pontja esetében a miniszterelnök nevében –”

(felelős tagja.)

(3) A Statútum 13. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(A miniszterelnök kabinetfőnöke az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért való felelőssége keretében)

„g) a miniszterelnök nevében, a miniszterelnök 3/A. §-ban meghatározott jogkörében eljárva – mint a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti munkaszervezetének vezetője –, a Kormány rendeletében meghatározottak szerint ellenőrzi és jóváhagyja a kormányzati informatikai beszerzéseket.”

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

(7) A DKÜ Korm. rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A DKÜ az egyes informatikai fejlesztések és beszerzések szükségességéről szóló döntések és a kormányzati informatikai beszerzések központosításával kapcsolatos – e rendelet szerinti – állami feladatokat közfeladatként látja el. (2) Az e rendeletbe ütköző módon megindított közbeszerzési eljárás esetén a DKÜ a közbeszerzési törvény szerinti jogorvoslati eljárás kezdeményezésére jogosult.
(3) Az e rendeletben meghatározott érintett szervezetekre vonatkozó kötelezettségek szándékos vagy ismételt megsértése esetén a DKÜ jelzése alapján a miniszter a bejelentésért, valamint az adatszolgáltatásért felelős személy fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását kezdeményezheti a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.
(4) A miniszterelnök, a miniszter, a DKÜ és az NHIT e rendeletben foglalt eljárása és döntése nem minősül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti hatósági eljárásnak, valamint döntésnek. 3. § (1) A miniszter a miniszterelnök nevében az e rendeletben foglaltak alkalmazásán keresztül egységesíti és összehangolja a kormányzati informatikai fejlesztéseket és beszerzéseket, továbbá ennek érdekében a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó érintett szervezetek munkáját.

(3) Az NHIT stratégiai tudományos tevékenységként végzi a Kormány részére a következő feladatokat:
a) véleményezi a kormányzati informatikai beszerzésekre és alkalmazásfejlesztésekre vonatkozó javaslatokat,
b) elemzi, értékeli és véleményezi a kormányzati informatikai fejlesztéseket és beszerzéseket, javaslatokat tesz a kormányzati informatikai fejlesztések irányának rövid, közép- és hosszú távú meghatározására,
c) elemzi, értékeli és véleményezi a kormányzati informatikai fejlesztések és beszerzések döntési, irányítási és engedélyeztetési folyamatát, javaslatokat dolgoz ki ezek egyszerűsítésére és a folyamatok gyorsítására, egységesítés érdekében történő átalakítására,
d) a miniszterelnök felkérésére véleményezi a Kormány hírközléssel és informatikával összefüggő előterjesztéseit, egyedi döntéseit.
(4) Az NHIT a kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos stratégiai tudományos feladatkörében minden évben megvizsgálja a DKÜ által a miniszternek beterjesztett éves informatikai beszerzési terveket, valamint informatikai fejlesztési terveket.
(5) Az NHIT stratégiai tudományos tevékenysége keretében ellátja az e rendeletben részére meghatározott feladatokat.”

(4) A DKÜ Korm. rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § (1) Az NHIT a DKÜ az 5. § (11) bekezdés szerinti adatszolgáltatása alapján minden évben a 4. § (3) bekezdés b) és c) pontjai szerint elemzi, értékeli és véleményezi a kormányzati informatikai fejlesztéseket és beszerzéseket, valamint elemzi, értékeli és véleményezi ezek döntési, irányítási és engedélyeztetési folyamatát.

(2) Az NHIT az (1) bekezdésben meghatározott tevékenysége eredményeképpen – a DKÜ (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásának kézhezvételétől számított 60 napon belül – a Kormány részére jelentést készít. A jelentés részét képezi

a) a Kormány informatikai és e-közigazgatási stratégiájának kialakítására vonatkozó javaslattétel,

b) a kormányzati informatikai fejlesztések irányának rövid (legfeljebb 1 éves), közép- (legfeljebb 3 éves) és hosszú (3 évnél hosszabb) távú meghatározására vonatkozó javaslattétel, valamint

c) a kormányzati informatikai fejlesztések és beszerzések döntési, irányítási és engedélyeztetési folyamatának egyszerűsítésére és a folyamatok gyorsítására, egységesítés érdekében történő átalakítására vonatkozó javaslattétel. (3) A miniszternek a (2) bekezdés szerinti jelentésben foglaltakkal kapcsolatban véleményezési joga van.

(4) Ha az NHIT e rendelet szerinti tevékenysége során azt észleli, hogy az egyes informatikai fejlesztési és beszerzési tervek vagy az egyes beszerzési igények eltérnek a Kormány informatikai és e-közigazgatási stratégiájának meghatározott irányától, vagy hogy valamely informatikai beszerzés teljesítése műszaki vagy más szempontból nem felel meg a miniszter e rendelet szerinti döntésében foglaltaknak, azt soron kívül jelzi a miniszternek.”…”

Forrás:
A Kormány 83/2019. (IV. 18.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek a Digitális Kormányzati Ügynökség feladataival kapcsolatos módosításáról; Magyar Közlöny; 2019. évi 67. szám; 2019. április 18.; 2292-2305. oldalak (.pdf)

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , .
Közvetlen link.