Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyarterületfejlesztéstörvények, határozatok

1072/2020. (III. 5.) Korm. határozat az Északkelet-Magyarország Nemzeti, Gazdasági és Kulturális Övezetének Koordinációs Fórumáról

Szerző: 2020. március 8.No Comments

„1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján létrehozza az Északkelet-Magyarország Nemzeti, Gazdasági és Kulturális Övezetének Koordinációs Fórumát (a továbbiakban: Fórum).

2. A Fórum Északkelet-Magyarország (Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye) nemzeti, gazdasági és kulturális övezetének – a gazdasági együttműködésben érintett, a fejlesztéshez csatlakozó határon túli területek bevonásával megvalósuló – fejlesztési tervével kapcsolatos döntés-előkészítő, javaslattételi tevékenységet lát el.

3. A Fórum – a 2. pontban meghatározott tevékenységi körében –

a) javaslatot tesz a 2. pontban meghatározott Északkelet-Magyarország nemzeti, gazdasági és kulturális övezet (a továbbiakban: gazdasági övezet) tekintetében a nemzet-, gazdaság- és fejlesztéspolitikai célok meghatározására;

b) nyomon követi a gazdasági övezetet érintő valamennyi, stratégiai szempontból kiemelt jelentőségű beruházást és fejlesztést;

c) javaslatot tesz a gazdasági övezetet érintő nemzet-, gazdaság- és fejlesztéspolitikai intézkedések koordinált megtervezésére, végrehajtására, közreműködik a gazdasági övezetre vonatkozó kohéziós politikai tervezésben.

4. A Fórum elnöke a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért felelős kormánybiztos. A Fórum két alelnökét a Fórum tagjai közül az elnök jelöli ki.

5. A Fórum munkájában tagként részt vesz

a) a miniszterelnök általános helyettese,

b) a belügyminiszter,

c) a külgazdasági és külügyminiszter,

d) az agrárminiszter,

e) a pénzügyminiszter,

f) az emberi erőforrások minisztere,

g) a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

6. Valamely tagot akadályoztatása esetén az általa írásban kijelölt legfeljebb 2 fő szakmai felsővezető helyettesítheti.

7. A Fórum elnöke köteles gondoskodni arról, hogy a tárgyalt ügyek kormányzati, szakpolitikai képviselői, valamint a gazdasági övezetet illetően a nemzetpolitikai szempontból stratégiai és határon túli partnerek eseti jelleggel a Fórum munkájában részt vehessenek. A Fórum elnöke eseti jelleggel a Fórum működésébe a gazdasági övezet fejlesztésében érintett más szervezeteket és személyeket is bevonhat.

8. A Fórum elnöke, alelnökei és tagjai a Fórumban végzett tevékenységükért díjazásra és költségtérítésre nem jogosultak.

9. A Fórum szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. A Fórum ülését a Fórum elnöke hívja össze és vezeti. A Fórum rendkívüli ülésének összehívását a Fórum bármely tagja az indok egyértelmű megjelölésével kezdeményezheti a Fórum elnökénél, a kezdeményezésről az elnök dönt.

10. A Fórum elnöke a Fórum működésének részletes szabályait ügyrendben állapítja meg, a Fórum tagjai véleményének kikérését követően.

11. A Fórum működéséhez szükséges feltételek biztosításáról, valamint az alakuló ülés összehívásáról a Fórum elnöke gondoskodik. A Fórum működéséhez szükséges forrásokat az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosítja.

12. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

13. A Kormány felhívja az 5. pontban meghatározott személyeket, hogy gondoskodjanak a Fórum tagjait helyettesítő, 6. pont szerinti személyek kijelöléséről.

Felelős: az 5. pontban meghatározott miniszterek

Határidő: e határozat hatálybalépésétől számított egy hónapon belül

14. A debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1465/2018. (IX. 25.) Korm. határozat 2. pontja a következő f ) alponttal egészül ki:
(A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében koordinálja:)
„f) Északkelet-Magyarország nemzeti, gazdasági és kulturális övezetének fejlesztési programjának kidolgozását és végrehajtását.””

Forrás:
1072/2020. (III. 5.) Korm. határozat az Északkelet-Magyarország Nemzeti, Gazdasági és Kulturális Övezetének Koordinációs Fórumáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1072/2020. (III. 5.) Korm. határozata az Északkelet-Magyarország Nemzeti, Gazdasági és Kulturális Övezetének Koordinációs Fórumáról; Magyar Közlöny 2020. évi 35. szám 2020. március 5. 1248-1249. o. (PDF)
Lásd még:

„1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, dr. Palkovics Lászlót – 2018. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig – a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében koordinálja:

a) a debreceni autóipari központ (a továbbiakban: központ) és térsége közlekedési és egyéb infrastruktúrájának, valamint közszolgáltatásainak fejlesztését,

b) a központ és térsége tudásfejlesztési koncepciójának megalkotását és javaslatot tesz az ehhez kapcsolódó szervezeti és tartalmi intézkedésekre, különös tekintettel a Debreceni Egyetem műszaki képzési profiljára, valamint a szakképzés fejlesztésére,

c) a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által megalkotott fejlesztési koncepció megvalósításának kormányzati támogatását,

d) a debreceni innovációs és tudományos környezet, illetve science park koncepciójának kidolgozását és megvalósítását,

e) a központ gazdasági környezetének fejlesztését elősegítő határon túli, valamint nemzetközi kapcsolatok élénkítését,

f)1 Északkelet-Magyarország nemzeti, gazdasági és kulturális övezetének fejlesztési programjának kidolgozását és végrehajtását.

3. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.

4. A kormánybiztos tevékenységét titkárság nem segíti.

5. A kormánybiztos e tevékenységére tekintettel díjazásra, juttatásra nem jogosult.

6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.”

Forrás:
1465/2018. (IX. 25.) Korm. határozat a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól; Nemzeti Jogszabálytár