2020. évi XXIII. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról

„ 1. § A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) „Térségi Fejlesztési Tanács” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„Térségi Fejlesztési Tanács

15. § (1) Az e törvényben foglalt egyes feladatok ellátása érdekében a megyei önkormányzat önállóan, vagy a szomszédos megye megyei önkormányzatával közösen térségi fejlesztési tanács létrehozását kezdeményezheti.

(2) A térségi fejlesztési tanács jogi személy, amelyet megalakulását követően a Magyar Államkincstár vesz nyilvántartásba.

(3) A térségi fejlesztési tanács tagjai:

a) a térségi fejlesztési tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlés elnöke és a megyei közgyűlés egy további képviselője, valamint

b) az operatív programok végrehajtásáért felelős miniszterek egy-egy képviselője.

(4) A térségi fejlesztési tanács ülésein állandó meghívottként részt vesz:

a) a térségi fejlesztési tanács illetékességi területe szerinti

aa) területi gazdasági kamarák egy-egy képviselője,

ab) megyei kormányhivatalok vezetője és állami főépítésze, valamint

b) a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter képviselője,

c) a gazdaságfejlesztésért felelős miniszter képviselője.

(5) A térségi fejlesztési tanács üléseire a tanács döntése alapján egyéb, a feladatellátásban érdekelt szervezetek is meghívást kaphatnak.

(6) A térségi fejlesztési tanács a tagjai közül elnököt és alelnököt választ, munkaszervezetét kialakítja. A térségi fejlesztési tanács tisztségviselője a tanácsban végzett munkájáért díjazást nem kap, egyéb juttatásra nem jogosult.

16. § (1) A térségi fejlesztési tanács szervezeti és működési szabályzatot készít és fogad el.

(2) A térségi fejlesztési tanács munkaszervezete működésének részletes szabályait ügyrend rögzíti.

(3) A térségi fejlesztési tanács gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(4) A térségi fejlesztési tanács működtetését a tagok által képviselt szervezetek befizetései és egyéb bevételek biztosítják. A működtetéshez a központi költségvetés támogatást nem nyújt.

(5) A térségi fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét a térségi fejlesztési tanács székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal látja el.

(6) A térségi fejlesztési tanács

a) rendszeresen vizsgálja és legalább kétévente értékeli a térség társadalmi és gazdasági folyamatait, környezeti állapotát, azonosítja fejlesztési szükségleteit,

b) az a) pont szerinti vizsgálatok eredményét a területi információs rendszeren keresztül nyilvánossá teszi,

c) az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban kidolgozza a térség területfejlesztési koncepcióját és programját,

d) megállapodást köthet az érintett miniszterekkel a térségi fejlesztési program finanszírozásáról,

e) figyelemmel kíséri az operatív programok térséget érintő feladatainak végrehajtását, erre irányuló kormányzati döntés esetén közreműködik az operatív programok térséget érintő feladatainak végrehajtásában,

f) előzetesen véleményezi az illetékességi területe szerinti megyék területfejlesztési koncepcióját és programját,

g) tevékenységéről a tárgyévet követő év március 31-éig beszámolót készít, amelyet megküld a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszternek.

17. § (1) Az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióban meghatározott kiemelt térségekben az alábbi kiemelt térségi fejlesztési tanácsok működnek:

a) a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben a Balaton Fejlesztési Tanács,

b) a Tokaj Borvidéken a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács, valamint

c) a Közép-Duna Menti Kiemelt Térségben a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács.

(2) A Balaton Fejlesztési Tanács tagjai:

a) a 15. § (3) bekezdése szerinti tagok, valamint

b) a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter képviselője.

(3) A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tagjai:

a) a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés elnöke és a megyei közgyűlés egy további képviselője,

b) a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter képviselője,

c) az általános politikai koordinációért felelős miniszter képviselője,

d) a gazdaságfejlesztésért felelős miniszter képviselője,

e) a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa elnöke, valamint

f) a borvidék többségi állami tulajdonú borászatának képviselője.

(4) A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács tagjai:

a) a 15. § (3) bekezdése szerinti tagok,

b) a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter képviselője,

c) a gazdaságfejlesztésért felelős miniszter képviselője, valamint

d) a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter képviselője.

(5) A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanácsba egy miniszter egy tagot delegál akkor is, ha több felelősségi kör alapján jogosult delegálásra.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt térségi fejlesztési tanácsok ülésein állandó meghívottként az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter képviselője részt vesz. A kormányzati hatáskörbe tartozó napirendi pont tárgyalására az illetékes központi kormányzati igazgatási szerv képviselőjét meg kell hívni.

(7) A kiemelt térségi fejlesztési tanácsok a 16. § (6) bekezdésében meghatározottakon túl az alábbi feladatokat látják el:

a) előzetesen véleményezik a kohéziós célú európai uniós források felhasználását megalapozó legmagasabb szintű nemzeti tervezési dokumentumot, az országos, továbbá a kiemelt térséget érintő ágazati és területi terveket,

b) a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter útján a Kormány elé terjesztik a térség területfejlesztési koncepcióját és programját,

c) irányítják a térség területfejlesztési programjának végrehajtását,

d) döntenek a hatáskörükbe utalt fejlesztési források felhasználásáról…”

Forrás:
2020. évi XXIII. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról; Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 107. szám; 2020. május 13.; 2601-2603. o. (PDF)
Lásd még: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről1; Nemzeti Jogszabálytár

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, közigazgatás:magyar, társadalom, területfejlesztés, történelem
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.