A magyar közigazgatás technikai-technológiai fejlesztése a XXI. század első két évtizedében

„…az értekezés tárgyát eredetileg a ,,magyar közigazgatás” modernizálási lehetőségeinek különböző vetületei képezték, azonban a kutatás előrehaladtával célszerűbbnek találtam egy dogmatikailag pontosabb, az eredeti célom eléréséhez alkalmasabb fogalmi körre, a technikai- technológiai fejlesztésekre kiterjeszteni vizsgálódásom körét. A közigazgatás vonatkozásában a technikai-technológiai fejlesztést – mint azt később részle- tesen kifejtem – a modernizálásnál szélesebb fogalomnak tekintem, amely magába foglalja a racionalizálás folyamatait és vívmányait is. Ily módon egy jóval szélesebb, komplexebb vizsgálati tárgyat kaptam.
Az értekezésben tehát az ily módon értelmezett közigazgatási fejlesztések megvalósulását elemeztem, kifejezetten csak a XXI. században és annak is csak a technikai eszközökkel való megvalósítását, összhangban a kutatás eredeti céljával…A vizsgálat súlypontját a fejlesztési lehetőségekre, az alkalmazható technológiai újításokra helyeztem, mert itt lehet igazán „kézzel fogható”, és jövőbe mutató megállapításokat tenni, ide értve a de lege ferenda javaslatokat is. Szükségesnek ítéltem szűkítést alkalmazni az egyes szakigazgatási területek között is, már csak azért is, mert Magyarországon ma már valamennyi ágazat alkalmazza a modern infokommunikációs technológiai eszközöket. A vizsgálat során tehát azokra a hazai közigazgatási területekre koncentráltam, amelyek a legérzékenyebbek a technikai-technológia fejlesztésekre. Így vizsgáltam többek között a következő ágazatokat: okmányügy, építésügy, egészségügy, természet-és környezetvédelem, mezőgazdaság, rendészet és vadászat. Ezek közül mindenképpen kiemelném a vadászati igazgatást, mely nem csak terjedelmét tekintve a leghangsúlyosabb része disszertációmnak, hanem saját tapasztalataimon is alapuló de lege ferenda javaslataimnak köszönhetően számomra az egyik legértékesebb is egyben. A vadászati igazgatáshoz kapcsolódó javaslataim kidolgozásához hozzájárultak a vadászati civil szervezetekben betöltött vezető tisztségeim, illetve az ezek nyomán megszerzett kapcsolatrendszerem és információm, saját gyakorlati tapasztalataim. A kutatások során szerzett elméleti, és a vadászati társadalomban való részvételem révén szerzett gyakorlati tapasztalataim beépítésre kerültek disszertációmba…”

Forrás:
A magyar közigazgatás technikai-technológiai fejlesztése a XXI. század első két évtizedében; Szabó Balázs; Miskolci Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola; a doktori védés időpontja: 2020-V-25 13:00
helye: ME és Google Meets (a link a meghívóban található)
Az értekezés PDF-ben

A bejegyzés kategóriája: informatika, jog, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, szakirodalom
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.