Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

1631/2020. (X. 5.) Korm. határozat az egyes központi államigazgatási szervek hiteles elektronikus dokumentumainak központi tárhelyszolgáltatás igénybevételével történő megőrzéséről

Szerző: 2020. október 11.No Comments

„A Kormány

1. egyetért azzal, hogy az egyes központi államigazgatási szervek hiteles elektronikus dokumentumainak központi tárhelyszolgáltatás igénybevételével történő megőrzése céljából a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. és 3. mellékletében meghatározott szervek a 2022. október 1-jén meglévő és ezt követően keletkező hiteles elektronikus dokumentumaiknak – kivéve a fővárosi és megyei kormányhivatalok átmeneti digitális dokumentumtárában tárolt dokumentumainak – átmeneti és hosszú távú megőrzésének biztosítása érdekében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által fejlesztett és működtetett Elektronikus Dokumentumtárolási Szolgáltatás (a továbbiakban: EDT) központi elektronikus ügyintézési szolgáltatást (a továbbiakban: KEÜSZ) központosított infokommunikációs közszolgáltatásként (a továbbiakban: közszolgáltatás) vegyék igénybe;

2. felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon – a jogszabályban kijelölt központi szolgáltató útján – az 1. pontban meghatározott közszolgáltatások nyújtása érdekében a Kormány által kötelezően biztosított EDT KEÜSZ szolgáltatás továbbfejlesztéséről, valamint a Kormányzati Adatközpont infrastruktúra-környezet (tárhely) fejlesztését biztosító feladatok végrehajtásáról;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2022. szeptember 30.

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pontban meghatározott közszolgáltatás nyújtása érdekében szükséges, 2. pont szerinti fejlesztési feladatok fedezetének biztosítása érdekében gondoskodjon Magyarország központi költségvetésében a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára 2 989 000 000 forint összegű forrás egyszeri jelleggel történő rendelkezésre állásáról, az alábbi – évenkénti – bontásban:

a) a 2021. évben 2 264 000 000 forint,

b) a 2022. évben 395 000 000 forint,

c) a 2023. évben 49 000 000 forint, valamint

d) a 2024. évben 281 000 000 forint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: az a) alpont esetében a felmerülés ütemében a b) alpont esetében a 2022. évi központi költségvetés tervezésekor a c) alpont esetében a 2023. évi központi költségvetés tervezésekor a d) alpont esetében a 2024. évi központi költségvetés tervezésekor

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az R. 1. és 3. mellékletében meghatározott szervek 2022. október 1-jén meglévő hiteles elektronikus dokumentumainak, valamint a fővárosi és megyei a kormányhivatalok átmeneti digitális dokumentumtárban tárolt dokumentumainak az EDT KEÜSZ rendszerbe történő egyszeri feltöltésével (ősfeltöltés), valamint a következő években – felmenő rendszerben – a tárgyévet követő év január 1-jén meglévő hiteles elektronikus dokumentumai évenkénti egyszeri alkalommal történő feltöltésével és ezek megőrzésével összefüggésben 2022. október 1-jétől felmerülő működtetési feladatok ellátáshoz szükséges fedezet biztosítása érdekében gondoskodjon Magyarország központi költségvetésében a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, az alábbiak szerinti évenként bontásban, egyszeri jelleggel

a) a 2022. évben 144 000 000 forint,

b) a 2023. évben 184 000 000 forint,

c) a 2024. évben 483 000 000 forint, valamint

d) a 2025. évtől évi 507 000 000 forint

rendelkezésre állásáról;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: az a) alpont esetében a 2022. évi központi költségvetés tervezésekor a b) alpont esetében a 2023. évi központi költségvetés tervezésekor a c) alpont esetében a 2024. évi központi költségvetés tervezésekor a d) alpont esetében a 2025. évi központi költségvetés tervezésekor

5. felhívja az R. 1. és 3. mellékletében meghatározott, nem közszolgáltatás keretében nyújtott iratkezelő rendszert használó szervezetet vezető vagy a szervezet felett irányítási vagy felügyeleti jogot gyakorló minisztert, hogy a rendelkezésére álló költségvetési forrás terhére – a belügyminiszterrel folyatott előzetes egyeztetés szerint – gondoskodjon a vezetése, irányítása vagy felügyelete alatt álló és nem közszolgáltatás keretében nyújtott iratkezelő rendszert használó szervezet

a) által használt elektronikus iratkezelő rendszer és a 2. pont szerinti EDT KEÜSZ rendszer közötti adatkapcsolat létrehozásához szükséges fejlesztési feladatok végrehajtásáról vagy

b) vonatkozásában a közszolgáltatás keretében nyújtott iratkezelő rendszer igénybevételére való áttérésről;

Felelős: az R. 1. és 3. mellékletében meghatározott, nem közszolgáltatás keretében nyújtott iratkezelő rendszert használó szervezetet vezető, a szervezet felett irányítást vagy felügyeletet gyakorló miniszter

Határidő: 2022. június 30.

6. felhívja a belügyminisztert, hogy – az EDT KEÜSZ szolgáltatás és a levéltári rendszer összehangolása, valamint a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény szerinti selejtezési eljárás adminisztratív terheinek csökkentése tekintetében az emberi erőforrások miniszterének a bevonásával – vizsgálja felül az R. 1. és 3. mellékletében meghatározott szervek tekintetében az EDT KEÜSZ szolgáltatás közszolgáltatásként történő igénybevételéhez szükséges jogi környezetet, és amennyiben indokolt, készítsen előterjesztést a szükséges jogszabály-módosításokról és a selejtezési eljárás egyszerűsítéséhez szükséges esetleges forrásigényről;

Felelős: belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. május 31.

7. felhívja a belügyminisztert, hogy a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterek bevonásával vizsgálja meg az 1. pont szerinti szolgáltatás igénybevételi kötelezettség 2024-től történő kiterjesztésének lehetőségét a közfeladatot ellátó, de az R. 1. és 3. mellékletében nem szereplő szervekre, szervezetekre, és készítsen előterjesztést a kiterjesztés megvalósításának lehetséges alanyairól és időbeli ütemezéséről, valamint a szükséges forrásokról;

Felelős: belügyminiszter

feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterek

Határidő: 2022. február 28.

8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy vizsgálja meg az 1. ponttal összefüggő fejlesztéseknek a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-Fejlesztési Operatív Programból történő finanszírozhatóságát.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2020. december 31.”

Forrás:
1631/2020. (X. 5.) Korm. határozat az egyes központi államigazgatási szervek hiteles elektronikus dokumentumainak központi tárhelyszolgáltatás igénybevételével történő megőrzéséről; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1631/2020. (X. 5.) Korm. határozata az egyes központi államigazgatási szervek hiteles elektronikus dokumentumainak központi tárhelyszolgáltatás igénybevételével történő megőrzésérő; Magyar Közlöny; 2020. évi 219. szám; 2020. október 5.; 6878-6879. o. (PDF)