1631/2020. (X. 5.) Korm. határozat az egyes központi államigazgatási szervek hiteles elektronikus dokumentumainak központi tárhelyszolgáltatás igénybevételével történő megőrzéséről

„A Kormány

1. egyetért azzal, hogy az egyes központi államigazgatási szervek hiteles elektronikus dokumentumainak központi tárhelyszolgáltatás igénybevételével történő megőrzése céljából a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. és 3. mellékletében meghatározott szervek a 2022. október 1-jén meglévő és ezt követően keletkező hiteles elektronikus dokumentumaiknak – kivéve a fővárosi és megyei kormányhivatalok átmeneti digitális dokumentumtárában tárolt dokumentumainak – átmeneti és hosszú távú megőrzésének biztosítása érdekében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által fejlesztett és működtetett Elektronikus Dokumentumtárolási Szolgáltatás (a továbbiakban: EDT) központi elektronikus ügyintézési szolgáltatást (a továbbiakban: KEÜSZ) központosított infokommunikációs közszolgáltatásként (a továbbiakban: közszolgáltatás) vegyék igénybe;

2. felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon – a jogszabályban kijelölt központi szolgáltató útján – az 1. pontban meghatározott közszolgáltatások nyújtása érdekében a Kormány által kötelezően biztosított EDT KEÜSZ szolgáltatás továbbfejlesztéséről, valamint a Kormányzati Adatközpont infrastruktúra-környezet (tárhely) fejlesztését biztosító feladatok végrehajtásáról;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2022. szeptember 30.

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pontban meghatározott közszolgáltatás nyújtása érdekében szükséges, 2. pont szerinti fejlesztési feladatok fedezetének biztosítása érdekében gondoskodjon Magyarország központi költségvetésében a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára 2 989 000 000 forint összegű forrás egyszeri jelleggel történő rendelkezésre állásáról, az alábbi – évenkénti – bontásban:

a) a 2021. évben 2 264 000 000 forint,

b) a 2022. évben 395 000 000 forint,

c) a 2023. évben 49 000 000 forint, valamint

d) a 2024. évben 281 000 000 forint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: az a) alpont esetében a felmerülés ütemében a b) alpont esetében a 2022. évi központi költségvetés tervezésekor a c) alpont esetében a 2023. évi központi költségvetés tervezésekor a d) alpont esetében a 2024. évi központi költségvetés tervezésekor

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az R. 1. és 3. mellékletében meghatározott szervek 2022. október 1-jén meglévő hiteles elektronikus dokumentumainak, valamint a fővárosi és megyei a kormányhivatalok átmeneti digitális dokumentumtárban tárolt dokumentumainak az EDT KEÜSZ rendszerbe történő egyszeri feltöltésével (ősfeltöltés), valamint a következő években – felmenő rendszerben – a tárgyévet követő év január 1-jén meglévő hiteles elektronikus dokumentumai évenkénti egyszeri alkalommal történő feltöltésével és ezek megőrzésével összefüggésben 2022. október 1-jétől felmerülő működtetési feladatok ellátáshoz szükséges fedezet biztosítása érdekében gondoskodjon Magyarország központi költségvetésében a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, az alábbiak szerinti évenként bontásban, egyszeri jelleggel

a) a 2022. évben 144 000 000 forint,

b) a 2023. évben 184 000 000 forint,

c) a 2024. évben 483 000 000 forint, valamint

d) a 2025. évtől évi 507 000 000 forint

rendelkezésre állásáról;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: az a) alpont esetében a 2022. évi központi költségvetés tervezésekor a b) alpont esetében a 2023. évi központi költségvetés tervezésekor a c) alpont esetében a 2024. évi központi költségvetés tervezésekor a d) alpont esetében a 2025. évi központi költségvetés tervezésekor

5. felhívja az R. 1. és 3. mellékletében meghatározott, nem közszolgáltatás keretében nyújtott iratkezelő rendszert használó szervezetet vezető vagy a szervezet felett irányítási vagy felügyeleti jogot gyakorló minisztert, hogy a rendelkezésére álló költségvetési forrás terhére – a belügyminiszterrel folyatott előzetes egyeztetés szerint – gondoskodjon a vezetése, irányítása vagy felügyelete alatt álló és nem közszolgáltatás keretében nyújtott iratkezelő rendszert használó szervezet

a) által használt elektronikus iratkezelő rendszer és a 2. pont szerinti EDT KEÜSZ rendszer közötti adatkapcsolat létrehozásához szükséges fejlesztési feladatok végrehajtásáról vagy

b) vonatkozásában a közszolgáltatás keretében nyújtott iratkezelő rendszer igénybevételére való áttérésről;

Felelős: az R. 1. és 3. mellékletében meghatározott, nem közszolgáltatás keretében nyújtott iratkezelő rendszert használó szervezetet vezető, a szervezet felett irányítást vagy felügyeletet gyakorló miniszter

Határidő: 2022. június 30.

6. felhívja a belügyminisztert, hogy – az EDT KEÜSZ szolgáltatás és a levéltári rendszer összehangolása, valamint a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény szerinti selejtezési eljárás adminisztratív terheinek csökkentése tekintetében az emberi erőforrások miniszterének a bevonásával – vizsgálja felül az R. 1. és 3. mellékletében meghatározott szervek tekintetében az EDT KEÜSZ szolgáltatás közszolgáltatásként történő igénybevételéhez szükséges jogi környezetet, és amennyiben indokolt, készítsen előterjesztést a szükséges jogszabály-módosításokról és a selejtezési eljárás egyszerűsítéséhez szükséges esetleges forrásigényről;

Felelős: belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. május 31.

7. felhívja a belügyminisztert, hogy a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterek bevonásával vizsgálja meg az 1. pont szerinti szolgáltatás igénybevételi kötelezettség 2024-től történő kiterjesztésének lehetőségét a közfeladatot ellátó, de az R. 1. és 3. mellékletében nem szereplő szervekre, szervezetekre, és készítsen előterjesztést a kiterjesztés megvalósításának lehetséges alanyairól és időbeli ütemezéséről, valamint a szükséges forrásokról;

Felelős: belügyminiszter

feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterek

Határidő: 2022. február 28.

8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy vizsgálja meg az 1. ponttal összefüggő fejlesztéseknek a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-Fejlesztési Operatív Programból történő finanszírozhatóságát.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2020. december 31.”

Forrás:
1631/2020. (X. 5.) Korm. határozat az egyes központi államigazgatási szervek hiteles elektronikus dokumentumainak központi tárhelyszolgáltatás igénybevételével történő megőrzéséről; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1631/2020. (X. 5.) Korm. határozata az egyes központi államigazgatási szervek hiteles elektronikus dokumentumainak központi tárhelyszolgáltatás igénybevételével történő megőrzésérő; Magyar Közlöny; 2020. évi 219. szám; 2020. október 5.; 6878-6879. o. (PDF)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , .
Közvetlen link.