Skip to main content
Európai Unióinformatikaközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről

Szerző: 2021. január 3.No Comments

„…2. § Az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) 13. § f ) pontjának megfelelően felügyeli az e-közigazgatási, az informatikai, valamint a közigazgatási infokommunikációs infrastruktúra fejlesztéseket érintő magas szintű politikai döntések végrehajtását, amelynek részeként
a) felügyeli a 2021–2027-es programozási időszak uniós forrásainak felhasználására irányuló, digitalizációt támogató – különösen a Digitális Európa Program, valamint a többéves pénzügyi keret keretében –, valamint egyéb, az Európai Unió támogatásával – így különösen a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében – megvalósuló e-közigazgatási, informatikai, valamint közigazgatási infokommunikációs infrastruktúra fejlesztési területeket érintő programok kidolgozását és azok végrehajtását,
b) az a) pontba nem tartozó esetekben figyelemmel kíséri az e-közigazgatási, az informatikai, valamint a közigazgatási infokommunikációs infrastruktúrát érintő fejlesztési elképzelések, költségvetési vagy európai uniós forrásból finanszírozott programok kidolgozását és azok végrehajtását,
c) az a) és b) pont szerinti fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek végrehajtásának összehangolása, egységes magas színvonalon, valamint határidőre történő megvalósítása érdekében
ca) együttműködik az egyes projektekben érintett miniszterekkel, a miniszterek által kijelölt szervezetekkel, egyéb intézményekkel, tőlük a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésben információt, felvilágosítást kérhet és szolgáltat,
cb) a Statútum 13. § e) pontjának megfelelően egyetértési jogot gyakorol az egyes projektekkel kapcsolatos kormányzati döntési javaslatok Kormány általi megtárgyalása során, illetőleg szükség esetén intézkedési javaslatot tesz.
3. § (1) A miniszter a Statútumból fakadó e rendelet szerinti feladatait a Digitális Kormányzati Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, állami tulajdonú Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. (a továbbiakban: Társaság) bevonásával látja el.
(2) A Társaság
a) konzorciumvezetőként vagy konzorciumi tagként részt vesz a 2. § a) pontja szerinti fejlesztési programok keretében megvalósuló projektekben,
b) a Kormány döntése alapján közreműködik a 2. § b) pontja szerinti fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek végrehajtásban,
c) az érintett szervezet felkérésére közreműködhet a 2. § b) pontja szerinti fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek végrehajtásban,
d) az a) és b) pont szerinti projektek vonatkozásában projektmegvalósítási követelményeket határoz meg, projektmegvalósítási módszereket és ajánlásokat dolgoz ki,
e) az a) és b) pont szerinti projektek vonatkozásában projektmenedzsment, tanácsadási, szakértői és képzési tevékenységeket láthat el,
f ) a feladatai ellátása érdekében együttműködik az egyes minisztériumokkal és a feladatellátásban érintett egyéb szervezetekkel, intézményekkel, valamint
g) ellátja mindazon további feladatokat, amelyeket jogszabály részére meghatároz…”

Forrás:
684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről; Nemzeti Jogszabálytár
Magyar Közlöny; 2020. évi 292. szám; 2020. december 28.; 11171-11172. o. (PDF)
Lásd még:
301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről